Izdots studentu zinātniski pētnieciskās konferences tēžu izdevums