ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšana

Projekta/līguma Nr. 8.2.2.0/18/A/013

Projekta vadošais partneris Rīgas Stradiņa universitāte

Projekta sadarbības partneris RSU aģentūra “Sarkanā Krusta medicīnas koledža”

Projekta finansējums

Projekta kopējās izmaksas ir 563 467,56 EUR, no kurām 478 947,43 EUR ir Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums un 84 520,13 EUR valsts budžeta līdzfinansējums.

Projekta īstenošana

01.01.2019. - 31.12.2022.

Mērķis

Stiprināt Rīgas Stradiņa universitātes akadēmiskā personāla kapacitāti, stažējoties Latvijas uzņēmumos un nodrošinot mācības jomās, kurās tiem nepieciešamas papildu kompetences, papildināt universitātes akadēmisko saimi, piesaistot ārvalstu akadēmisko personālu un doktorantus.

Apraksts

Projekta mērķa sasniegšanai ir izstrādāts Akadēmiskā personālas attīstības pasākumu plāns, kurā apkopota esošā situācija un aprakstītas projektā plānotās darbības, kas ir sekojošas:

1. doktorantu iesaiste akadēmiskajā darbā;

2. ārvalstu akadēmiskā personāla nodarbinātība kā mācībspēkiem;

3. akadēmiskā personāla kompetences pilnveide, stažējoties pie komersanta;

4. akadēmiskā personāla kompetences pilnveide - profesionālās angļu valodas mācības;

5. akadēmiskā personāla kompetences pilnveide: specializētas mācības - jauno docētāju skola - un sadarbības kompetences ar industriju attīstīšana.


Projektu plānots realizēt divos lielākajos RSU studiju virzienos “Veselības aprūpe” un “Tiesību zinātnes”.

Jautājumu gadījumā sazinieties

Linda Venskus

Direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos / Personāla vadītāja

+371 6727 5149