Profesionālās pilnveides izglītības programmas

MĀSĀM

Apgūstot programmu, māsas (vispārējās aprūpes māsas), iegūs māsu specialitāti atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumiem Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" un profesionālai darbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes licencētā profesionālas pilnveides izglītības programmā akreditēta studiju virziena ietvaros.

"Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija anestēzijā un intensīvajā aprūpē (n 52)"

Licencēšanas ID   P_5606

 • Programmas ilgums – 480 stundas

Ārstniecisko darbību veikšanai programmas ietvaros tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuru rezultātā māsa:

 1. Spēj veikt pacientu vitālo funkciju izvērtēšanu un uzturēšanu ķirurģisko operāciju un dažādu manipulāciju laikā. Spēj atpazīt dažādus kritiskos stāvokļus un pielietot monitoringa metodes, pārzina vecuma normas.
 2. Spēj realizēt pacientu aprūpes plānošanu, sniegšanu un aprūpes rezultātu izvērtēšanu pirmsanestēzijas un pēcanestēzijas aprūpē, intensīvās terapijas un reanimācijas pasākumu laikā.
 3. Prot nodrošināt pacientu aprūpi, pielietot diagnostiskās un ārstnieciskās metodes anestezioloģijā, reanimatoloģijā, intensīvajā terapijā, pirmsslimnīcas un slimnīcas neatliekamajā un katastrofu medicīnā.
 4. Pārzina anestēzijas veidus un metodes.
 5. Izprot pacientu aprūpes īpatnības kritiskos stāvokļos un dažādos anestēzijas etapos un spēj sagatavot pacientu dažādām manipulācijām.
 6. Pārzina un prot pielietot dažādus medikamentozās terapijas vai aprūpes veidus, ievades metodes, komplikācijas.
 7. Spēj nodrošināt pacientu aprūpi akūtu un hronisku sāpju gadījumā.
 8. Spēj nodrošināt pacientu drošību pirmsanestēzijas, anestēzijas un pēcanestēzijas aprūpē, intensīvās terapijas un reanimācijas pasākumu laikā.
 9. Izprot un spēj realizēt infekciju kontroli operāciju blokā, pamošanās palātā/pēcoperācijas palātā, intensīvās terapijas nodaļā.
 10. Spēj veikt kardiopulmonālo reanimāciju un pielietot katastrofu medicīnas principus.
 11. Prot veikt laboratorisko izmeklējumu paraugu paņemšanu un ekspresanalīžu veikšanu anestēzijas, intensīvās terapijas laikā.

"Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā (n 62)"

Licencēšanas ID   P_5605

 • Programmas ilgums – 480 stundas

Programma ietvaros tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuru rezultātā māsa:

 1. Spēj padziļināti patstāvīgi plānot un sniegt aprūpi, izvērtēt aprūpes rezultātus pacientiem ar psihiskās veselības traucējumiem un slimībām ( t.sk. bērnu un pusaudžu, pacientu ar atkarībām), kontrolēt un analizēt pacientu aprūpes kvalitāti.
 2. Sadarbībā ar psihiatriskās rehabilitācijas komandas speciālistiem spēj piedalīties psihiatriskās rehabilitācijas procesa īstenošanā pacientiem ar psihiskās veselības traucējumiem un slimībām (t.sk. bērniem un pusaudžiem, pacientiem ar atkarībām).
 3. Spēj veikt pacientu (t. sk. bērnu un pusaudžu) aprūpi, pielietojot medikamentozās terapijas principus, dažādu psihiskās veselības traucējumu un slimību (t.sk. pacientiem ar atkarībām) gadījumos.
 4. Izprot pacientu ar psihiskās veselības traucējumiem un slimībām (t.sk. bērnu un pusaudžu, pacientu ar atkarībām) novērošanas un uzraudzības principus.
 5. Spēj pielietot pedagoģijas principus pacientu (bērnu un pusaudžu) un viņu pārstāvju izglītošanā par aprūpes principiem psihiskās veselības traucējumu un slimību (t.sk. atkarību) gadījumā.
 6. Spēj pielietot specifiskas saskarsmes prasmes darbā ar personām ar psihiskās veselības traucējumiem un slimībām (t.sk. bērniem un pusaudžiem, personām ar atkarībām).

"Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija perioperatīvajā aprūpē (n 60)"

Licencēšanas ID   P_5604

 • Programmas ilgums – 480 stundas

Ārstniecisko darbību veikšanai programmas ietvaros tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuru rezultātā māsa:

 1. Spēj veikt pacienta sagatavošanu dažādām operācijām un invazīvām procedūrām.
 2. Pārzina un pielieto ķirurģisko pacientu riska faktoru identificēšanu, izvērtēšanu un vadīšanu. Pārzina un ievēro pacientu drošības principus.
 3. Prot pielietot pareizu pacienta pozicionēšanas tehniku un tehnisko risinājumu izvēlas atbilstoši pacienta individuālajām īpatnībām, operācijas vai invazīvās procedūras veidam.
 4. Spēj veikt pacienta un viņa pārstāvju izglītošana par sagatavošanos operācijai un pēcoperācijas procesam.
 5. Pārzina un ievēro infekciju kontroles pasākumus operāciju zālē.
 6. Spēj realizēt operāciju plānošana, ievērojot steidzamības kategorijas. Izprot un spēj realizēt vides riska faktoru izvērtēšanu un vadību operāciju zālē.
 7. Spēj veikt operācijas lauka sagatavošanu, izmantojot piemērotas medicīniskās ierīces.
 8. Spēj pielietot ķirurģisko instrumentu, hemostatisko materiālu un audu slēgšanas ierīču un tehnikas izvēli un lietošanu.
 9. Pārzina susināmā materiāla un aso priekšmetu izvēli un lietošanu.
 10. Pārzina izmeklējuma bioloģiskā materiāla uzglabāšanu, nogādāšanu uz laboratoriju.
 11. Spēj nodrošināt medicīnas ierīču (ķirurģisko instrumentu) priekšapstrādes, pamatapstrādes un sterilizācijas metožu izvēli un lietošanu.
 12. Spēj veikt pacientu pēcoperācijas novērošanu.
 13. Pārzina dzīvībai bīstamo veselības risku identificēšanu, izvērtēšanu un vadību agrīnajā pēcoperācijas periodā.
 14. Pārzina pēcoperācijas sarežģījumu un risku izvērtēšanu, identificēšanu un vadību.
 15. Prot pielietot brūču aprūpes tehnikas un medicīnas ierīču lietošanu.
 16. Pārzina konvencionālās, invazīvās un mazinvazīvās ķirurģijas tehnikas un operāciju veidus.
 17. Prot pielietot digitālās ierīces operācijas gaitā.
 18. Spēj veikt perioperatīvās plānošanas organizēšanu, nodrošināšanu un vadīšanu.
 19. Pārzina infekciju profilakses un kontroles pasākumu nodrošināšanu operāciju zālē.
 20. Pārzina komandas darba principus operāciju zālē.

"Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija bērnu aprūpē (n 41)"

Licencēšanas ID   P_5607

 • Programmas ilgums – 480 stundas 

Ārstniecisko darbību veikšanai programmas ietvaros tiek apgūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kuru rezultātā māsa:

 1. Pārzina bērnu akūtu un hronisku slimību diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas principus. Spēj plānot aprūpi, īstenot un veikt aprūpes rezultātu izvērtēšanu bērna akūtu un hronisku slimību gadījumos.
 2. Prot nodrošināt padziļinātas profilakses pasākumus atbilstoši primārajam un sekundārajam veselības aprūpes līmenim.
 3. Spēj atpazīt kritiskos stāvokļus un pielietot neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu bērniem.
 4. Prot pielietot dažādas medicīniskās tehnoloģijas, administrēt ārstniecības līdzekļus un veikt diagnostiskās un ārstnieciskās manipulācijas bērniem.
 5. Pārzina bērnu veselības attīstības veicināšanu.
 6. Spēj veikt bērnu un viņu ģimenes locekļu informēšanu un izglītošanu, lai veicinātu bērna fizisko, sociālo un garīgo veselības attīstību veselības aprūpes un sabiedrības kontekstā.
 7. Pārzina bērnu tiesību principus.
 8. Prot pielietot saskarsmes principus darbā ar bērniem un viņu ģimenes locekļiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

ĀRSTU PALĪGIEM

Ārsta palīgiem profesionālās pilnveides programmas ietvaros tiks sniegtas sistematizētas, profesionālas teorētiskās zināšanas un pilnveidotas praktiskās iemaņas par veselības veicināšanu, slimību diagnostikas un ārstēšanas procesu ambulatorā dienesta ārsta palīga praksē. Šie kursi tiek organizēti, lai varētu kārtot eksāmenu kvalifikācijas iegūšanai Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitātē.

"Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība"

Licences Nr. P_14649

 • Programmas ilgums – 638 stundas

Programmā tiek apgūtas šādas tēmas:

 • Ķirurģija, traumatoloģija un onkoloģija ambulatorajā praksē; 
 • Internās slimības un klīniskā farmakoloģija ambulatorajā praksē;
 • Pediatrija;
 • Ginekoloģija un dzemdniecība;
 • LOR un acu slimības;
 • Psihiatrija, narkoloģija ambulatorajā praksē;
 • Neatliekamā medicīniskā palīdzība un Katastrofu medicīna;
 • Sabiedrības veselība;
 • Saskarsme un darbs komandā;
 • Darba organizācija ambulatorā dienesta ārsta palīga praksē.

Pieteikties profesionālās pilnveides programmām

  Izvēlies profesionālās pilnveides programmu:


  Dalības maksu segs juridiska persona

  Pieteikšanās uz [email protected] norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruni un e-pastu - priekšapmaksas rēķinu sagatavošanai un izsūtīšanai.

  Sīkāka informācija

  Iveta Dambe

  Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas vadītāja

  +371 26559109