Stipendijas

Kas var pretendēt uz stipendiju saņemšanu

Koledžas studējošie, kuri sekmīgi studē, ieguvuši attiecīgajam studiju gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un ir reģistrējušies semestrim var saņemt valsts budžeta stipendiju.

Pirmā semestra studējošie konkursā piedalās, ņemot vērā Uzņemšanas komisijas rezultātus. Konkurss tiek organizēts ne vēlāk kā semestra pirmā mēneša 20.datumā.

Stipendijas tiek piešķirtas konkursa veidā attiecīgā stipendiju fonda līdzekļu ietvaros.

Prioritāte stipendijas saņemšanā, ievērojot noteikto secību, ir studējošajiem, ja:

  • studējošais ir invalīds;
  • studējošais ir bārenis vai palicis bez vecāku gādības;
  • stipendiju konkursa norises laikā studējošā ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, un ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
  • studējošais ir no ģimenes, kurā audzina trīs un vairāk bērnus;
  • studējošā ģimenē ir bērni;
  • studējošais aktīvi iesaistās Koledžas sabiedriskajā darbībā.

Stipendiju veidi

Augstākās izglītības studiju programmās studējošajiem no stipendiju fonda var piešķirt:

  • minimālo stipendiju 10 mēnešus gadā (nepiešķirot stipendiju par jūliju un augustu);
  • paaugstinātu stipendiju, kuras apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru;
  • vienreizēju stipendiju, uz kuru pieteikumu var iesniegt studējošie, kuriem radušies apgrūtināti materiālie apstākļi.
  • Jaunums - sociālā stipendija studējošiem no daudzbērnu ģimenēm “Studētgods”.

Kā pieteikties stipendijai

Lai saņemtu minimālo stipendiju: pretendents iesniedz stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu stipendijas saņemšanai. Studenti, kuri atbilst 1. – 4. punktā minētajiem papildkritērijiem, iesniedz dokumentus, kas apliecina minēto statusu. Iesniegums jāiesniedz katru mācību semestri.

Minimālās stipendijas apmērs no 2021. gada 1. septembra līdz 31. decembrim ir 200,00 EUR mēnesī. No 2022. gada 1. janvāra stipendijas apmērs ir 140,00 EUR mēnesī.

Lai saņemtu paaugstināto stipendiju: pretendents iesniedz stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu , pievienojot dokumentus, kas apliecina stipendijas nepieciešamības apstākļus.

Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru. 2021./2022. mācību gadā paaugstinātā stipendija ir 250,00 EUR mēnesī.

Lai saņemtu vienreizējo stipendiju: pretendents iesniedz stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu , pievienojot dokumentus, kas apliecina stipendijas nepieciešamības apstākļus.

Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no Koledžas stipendiju fonda apmēra. Vienreizējās stipendijas apmērs semestra laikā nepārsniedz divu minimālo stipendiju apmēru.

Lai saņemtu stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā: studējošie, kuri ir sekmīgi, tiesīgi saņemt stipendiju no stipendiju fonda stipendijas izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā, iesniedzot iesniegumu un pievienojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu.

Stipendijas apmērs ir divu studējošajiem paredzēto minimālo stipendiju apmērā.

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
Skatīt pielikumus 1.posms un 2.posms

Uz stipendiju “Studētgods” var pretendēt jaunieši līdz 25 gadu vecumam, ja ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam vai, ja vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs vai vairāk bērni (neatkarīgi no vecuma). Ikmēneša stipendija (10 mēnešus) ir 160,00 EUR mēnesī.

Pirmais pieteikšanās posms: no 2022. gada 1.septembra sākuma līdz 20. septembrim.

Otrais pieteikšanās posms: no 2023. gada 1. līdz 20. februārim.

Neatradāt atbildi uz savu jautājumu?

Sazinieties ar mums

Anita Jēkabsone