Stipendijas

Kas var pretendēt uz stipendiju saņemšanu

Koledžas studējošie, kuri sekmīgi studē, ieguvuši attiecīgajam studiju gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un ir reģistrējušies semestrim var saņemt valsts budžeta stipendiju. Stipendijai var pieteikties studējošie, kam nav akadēmisko parādu un kas nemācās pēc individuālā plāna. 

Pirmā semestra studējošie konkursā piedalās, ņemot vērā Uzņemšanas komisijas rezultātus. 

Stipendijas tiek piešķirtas konkursa veidā attiecīgā stipendiju fonda līdzekļu ietvaros.

Stipendiju veidi

Augstākās izglītības studiju programmās studējošajiem no stipendiju fonda var piešķirt:

 • Minimālo stipendiju (ikmēneša stipendija) - budžetā studējošiem 140 eur/mēn;
 • Vienreizējo stipendiju - budžetā studējošiem līdz 280 eur;
 • Paaugstināto stipendiju - budžetā studējošiem līdz 280 eur;
 • sociālo stipendiju “Studētgods”  - visiem studējošiem 175 eur/mēn.

Uz stipendiju var pretendēt

Koledžas studējošie, kuri sekmīgi studē, ieguvuši attiecīgajam studiju gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un ir reģistrējušies semestrim. Stipendijai var pieteikties studējošie, kam nav akadēmisko parādu. 

Saskaņā ar stipendiju nolikumu tiek ņemti vērā zemāk norādītie aspekti:

 • studējošais ir invalīds;
 • studējošais ir bārenis vai palicis bez vecāku gādības;
 • stipendiju konkursa norises laikā studējošā ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, un ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
 • studējošais ir no ģimenes, kurā audzina trīs un vairāk bērnus;
 • studējošā ģimenē ir bērni;
 • studējošais aktīvi iesaistās Koledžas sabiedriskajā darbībā.

Pirmā semestra studējošie konkursā piedalās, ņemot vērā Uzņemšanas komisijas rezultātus. 

Stipendijas tiek piešķirtas konkursa veidā attiecīgā stipendiju fonda līdzekļu ietvaros.

Visa informācija par kritērijiem pieejama Stipendiju nolikumā:

 

Kā pieteikties stipendijai

Stipendijai (minimālai, vienreizējai, paaugstinātai) var pieteikties no 01.02.2024. līdz 19.02.2024., iesniedzot dokumentus koledžas lietvedēm Studiju nodaļā 131.kabinetā no 9:00 līdz 17:00 darba dienās vai elektroniski, sūtot dokumentus uz studinfo@rcmc.lv, pievienojot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

 

Kā pieteikties stipendijai “Studētgods”

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv , t.i, https://latvija.lv/Epakalpojumi/EP223

Stipendijai “Studētgods” var pieteikties reizi semestrī – 1. semestrī no 1. līdz 20. septembrim un 2. semestrī no 1. līdz 20. februārim. Arī studentiem, kuri saņēmuši stipendiju “Studētgods” iepriekšējā semestrī, jāpiesakās atkārtoti katru semestri.

Pieteikties stipendijai var visu kursu Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas programmu studenti līdz 25 gadu vecumam (ieskaitot):

 • “Jaunietis 3+” – Fizisko personu reģistrā vismaz vienam no studējošā vecākiem reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
 • “Vecāks 3+” – Fizisko personu reģistrā pašam studējošajam reģistrēti trīs bērni vai vairāk;
 • “Bārenis/bez vecāku gādības” – studējošais līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Fizisko personu reģistrā reģistrēts kā bārenis vai bez vecāku apgādības palicis jaunietis;
 • “I vai II grupas invalīds” – studējošais ar I vai II invaliditātes grupu,

kuri atbilst stipendijas “Studētgods” saņemšanas kritērijiem.

Stipendijas “Studētgods” piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Iestājoties augstskolā, centralizēto eksāmenu rezultātiem optimālajā līmenī matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt ne zemākai par sešām ballēm, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem u.c. kritēriji. Visi nosacījumi lasāmi šeit: Noteikumi par stipendijām.

Stipendija = 175 EUR/mēn.

Tiesības atteikt stipendijas saņemšanu pretendentam, kas iepriekš saņēmis sociālo stipendiju “Studētgods”, bet ir ticis eksmatrikulēts divas vai vairāk reizes bez diploma saņemšanas no programmas vai programmām laika posmā no 2021. gada 1.septembra.

Neatradāt atbildi uz savu jautājumu?

Sazinieties ar mums

Studiju nodaļa

+371 67273154