Stipendijas

Koledžas studējošie, kuri sekmīgi studē, ieguvuši attiecīgajam studiju gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un ir reģistrējušies semestrim var saņemt valsts budžeta stipendiju.

Pirmā semestra studējošie konkursā piedalās, ņemot vērā Uzņemšanas komisijas rezultātus. Konkurss tiek organizēts ne vēlāk kā semestra pirmā mēneša 20.datumā.

Stipendijas tiek piešķirtas konkursa veidā attiecīgā stipendiju fonda līdzekļu ietvaros.

Prioritāte stipendijas saņemšanā, ievērojot noteikto secību, ir studējošajiem, ja:

  • studējošais ir invalīds, bārenis vai palicis bez vecāku gādības;
  • stipendiju konkursa norises laikā studējošā ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, un ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
  • studējošais ir no ģimenes, kurā audzina trīs un vairāk bērnus;
  • studējošā ģimenē ir bērni.

Stipendiju veidi

Augstākās izglītības studiju programmās studējošajiem no stipendiju fonda var piešķirt:

  • minimālo stipendiju 10 mēnešus gadā (nepiešķirot stipendiju par jūliju un augustu);
  • paaugstinātu stipendiju, kuras apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru;
  • vienreizēju stipendiju, uz kuru pieteikumu var iesniegt studējošie, kuriem radušies apgrūtināti materiālie apstākļi.

Lai saņemtu minimālo stipendiju: pretendents iesniedz stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu stipendijas saņemšanai. Studenti, kuri atbilst 1. – 4. punktā minētajiem papildkritērijiem, iesniedz dokumentus, kas apliecina minēto statusu. Iesniegums jāiesniedz katru mācību semestri.

Studējošo minimālā ikmēneša stipendija profesionālajās augstākajās izglītības studiju programmās ir 99,60 eiro mēnesī.

Lai saņemtu vienreizējo stipendiju: pretendents iesniedz stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu , pievienojot dokumentus, kas apliecina stipendijas nepieciešamības apstākļus.

Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no Koledžas stipendiju fonda apmēra. Vienreizējās stipendijas apmērs semestra laikā nepārsniedz minimālās stipendijas apmēru.

Lai saņemtu stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā: studējošie, kuri ir sekmīgi, tiesīgi saņemt stipendiju no stipendiju fonda stipendijas izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā, iesniedzot iesniegumu un pievienojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu.

Stipendijas apmērs ir divu studējošajiem paredzēto minimālo stipendiju apmērā.

Neatradāt atbildi uz savu jautājumu?

Sazinieties ar mums

Gita Rutka