Stipendijas

Kas var pretendēt uz stipendiju saņemšanu

Koledžas studējošie, kuri sekmīgi studē, ieguvuši attiecīgajam studiju gada semestrim paredzēto kredītpunktu skaitu un ir reģistrējušies semestrim var saņemt valsts budžeta stipendiju. Stipendijai var pieteikties studējošie, kam nav akadēmisko parādu un kas nemācās pēc individuālā plāna. 

Pirmā semestra studējošie konkursā piedalās, ņemot vērā Uzņemšanas komisijas rezultātus. 

Stipendijas tiek piešķirtas konkursa veidā attiecīgā stipendiju fonda līdzekļu ietvaros.

Prioritāte stipendijas saņemšanā, ievērojot noteikto secību, ir studējošajiem, ja:

  • studējošais ir invalīds;
  • studējošais ir bārenis vai palicis bez vecāku gādības;
  • stipendiju konkursa norises laikā studējošā ģimenei, ar kuru viņam ir nedalīta saimniecība, ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, un ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izsniegta izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
  • studējošais ir no ģimenes, kurā audzina trīs un vairāk bērnus;
  • studējošā ģimenē ir bērni;
  • studējošais aktīvi iesaistās Koledžas sabiedriskajā darbībā.

Stipendiju veidi

Augstākās izglītības studiju programmās studējošajiem no stipendiju fonda var piešķirt:

  • minimālo stipendiju 10 mēnešus gadā (tikai budžetā studējošajiem);
  • paaugstinātu stipendiju, kuras apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru (tikai budžetā studējošajiem);
  • vienreizēju stipendiju, uz kuru pieteikumu var iesniegt studējošie, kuriem radušies apgrūtināti materiālie vai veselības apstākļi, vai traucēta izglītības pieejamība, vai nav finanšu mācību materiālu iegādei, vai kas veic zinātnisko darbību, vai veicina koledžas atpazīstamību (tikai budžetā studējošajiem);
  • sociālā stipendija studējošiem no daudzbērnu ģimenēm “Studētgods”.

Kā pieteikties stipendijai

Stipendijai var pieteikties no 30.01.2023. līdz 10.02.2023., iesniedzot dokumentus koledžas tehniskajai sekretārei Sarmītei Ališevskai-Vuļai 209. kabinetā no 9:00 līdz 17:00 darba dienās vai elektroniski, sūtot dokumentus uz [email protected] , pievienojot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Konkursa rezultāti tiks izziņoti līdz 20.februārim.

Lai saņemtu minimālo stipendiju: pretendents iesniedz stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu stipendijas saņemšanai. Studenti, kuri atbilst 1. – 4. punktā minētajiem papildkritērijiem, iesniedz dokumentus, kas apliecina minēto statusu. Iesniegums jāiesniedz katru mācību semestri.

 No 2022. gada 1. janvāra stipendijas apmērs ir 140,00 EUR mēnesī.

Lai saņemtu paaugstināto stipendiju: pretendents, kura vidējā atzīme ir vismaz 9.5, iesniedz stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu , pievienojot dokumentus, kas apliecina stipendijas nepieciešamības apstākļus. 

Paaugstinātās stipendijas apmērs nepārsniedz minimālās stipendijas divkāršu apmēru. 2022./2023. mācību gadā paaugstinātā stipendija ir 250,00 EUR mēnesī.

Lai saņemtu vienreizējo stipendiju: pretendents iesniedz stipendiju piešķiršanas komisijai iesniegumu , pievienojot dokumentus, kas apliecina stipendijas nepieciešamības apstākļus.

Vienreizējām stipendijām paredz ne vairāk kā piecus procentus no Koledžas stipendiju fonda apmēra. Vienreizējās stipendijas apmērs semestra laikā nepārsniedz divu minimālo stipendiju apmēru.

Lai saņemtu stipendiju grūtniecības atvaļinājuma laikā: studējošie, kuri ir sekmīgi, tiesīgi saņemt stipendiju no stipendiju fonda stipendijas izmaksām grūtniecības atvaļinājuma laikā, iesniedzot iesniegumu un pievienojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtu darbnespējas lapu.

Stipendijas apmērs ir divu studējošajiem paredzēto minimālo stipendiju apmērā.

Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.
Skatīt pielikumus 1.posms un 2.posms

Uz stipendiju “Studētgods” var pretendēt jaunieši līdz 25 gadu vecumam, ja ģimene atbilst daudzbērnu ģimenes statusam vai, ja vismaz vienam no studējošā vecākiem ir trīs vai vairāk bērni (neatkarīgi no vecuma). Ikmēneša stipendija (10 mēnešus) ir 160,00 EUR mēnesī. Pirmais pieteikšanās posms: no 2022. gada 1.septembra sākuma līdz 20. septembrim. Otrais pieteikšanās posms: no 2023. gada 1. līdz 20. februārim.

Neatradāt atbildi uz savu jautājumu?

Sazinieties ar mums

Studiju nodaļa

+371 67273154