Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma ĀRSTNIECĪBA (41 721), kvalifikācija "Ārsta palīgs"

 • Kvalifikācija: ārsta palīgs
 • Valsts apmaksātas budžeta vietas: 112
 • Studiju ilgums: 3 gadi
 • Studiju maksa: 1870 eiro*
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 • Studiju programmas akreditācija: līdz 12.01.2029.
 • Iegūstamais grāds un kvalifikācija: sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diploms un kvalifikācija “Ārsta palīgs”, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
 • Tālākizglītības iespējas:
 • Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību programmā
 • Latvijas Universitātes Māszinību programmā

 

*Maksu par studijām ir iespējams maksāt pa daļām, veicot maksājumu pa mēnešiem, semestriem vai gadu.

Uzņemšanas nosacījumi studiju programmā “Ārstniecība”

Studiju virziena “Veselības aprūpe” pašvērtējuma ziņojums

Informējam, ka Eiropas Savienībā studiju programmas "Ārstniecība" ietvaros izsniegtais augstākās izglītības diploms un kvalifikācija "Ārsta palīgs" netiek atzīts kā viena no reglamentētajām profesijām. Šīs profesijas atzīšana notiek pēc vispārējās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmas, kas nozīmē, ka, tā kā lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu šāda profesija nepastāv, tad šī profesija var tikt atzīta tikai Latvijā.

Kāpēc ārsta palīgs?

Ko programma piedāvā?

 • Apgūt zināšanas un prasmes ārsta palīga profesijā
 • Apgūsi zināšanas par saslimšanu, traumu un patoloģisko stāvokļu etioloģiju, patoģenēzi, klīniku un diagnostiku
 • Varēsi apgūt prasmes un iemaņas, lai orientētos akūtās medicīniskās situācijās un noteiktu prioritātes, uzturētu pacienta dzīvības funkcijas un organizētu medicīnisko palīdzību dabas katastrofu gadījumos
 • Varēsi iegūt komunikācijas prasmes, attīstīt analītiskās un pētniecības iemaņas, jo medicīna ir pierādījumos balstīta

Ko apgūšu studijās?

 • Studiju procesā apgūsi teorētiskās zināšanas anatomijā, fizioloģijā, patoloģijā, medicīniskā bioķīmijā, kā arī filozofiju, psiholoģiju, svešvalodas, uzņēmējdarbību
 • Padziļināti apgūsi klīniskos un profesionālās specializācijas studiju priekšmetus (piemēram, klīniskās procedūras ārsta palīga praksē, internās slimības, ķirurģiskās slimības, ginekoloģiju un dzemdniecību, bērnu slimības, ārsta palīga rīcību NMP gadījumos, katastrofu medicīnu, civilo aizsardzību un militāro medicīnu)

Par ko varu kļūt?

Par ārsta palīgu un varēsi strādāt dažādās veselības aprūpes iestādēs – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, ģimenes ārstu praksēs, militārās medicīnas dienestos, privātklīnikās:
 • Ārsta palīgs ir atbildīgs par sabiedrības veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, diagnostiku, ārstēšanas norisi
 • Ārsta palīgs ir atbildīgs par pacienta un piederīgo izglītošanu veselības saglabāšanai un savas profesijas attīstību
 • Ārsta palīgs ir arī ģimenes ārsta prakses komandas loceklis

Ko studēt tālāk?

 • Papildināt zināšanas un iegūt neatliekamās medicīnas ārsta palīga vai ambulatorā dienesta ārsta palīga kvalifikāciju
 • Vari turpināt studijas Rīgas Stradiņa universitātē vai Latvijas Universitātē Veselības aprūpes studiju virziena programmās

Studiju kursi

11. - 3. kurss
 • Humanitārās zinātnes: filozofija, ētika
 • Medicīnas terminoloģija (angļu val., latīņu val.)
 • Socioloģija
 • Psiholoģija
 • Uzņēmējdarbība
 • Dabaszinātnes (Bioķīmija, biofizika)
 • Informācijas tehnoloģijas un statistika
 • Anatomija, citoloģija un ģenētika
 • Fizioloģija un vispārējā patoloģija
 • Mikrobioloģija ar parazitoloģiju, higiēna
 • Pacientu drošība
 • Klīniskās procedūras ārsta palīga praksē, geriatriska cilvēka aprūpe
 • Farmakoloģija
 • Propedeitika, radioloģija
 • Profesionālās pilnveides kurss (Sarkanais Krusts kā organizācija un tās principi, Medicīnas vēsture, Stresa menedžments)
 • Digitālās prasmes veselības aprūpē
 • Sports veselībai
 • Uztura bagātinātāji
 • Pedagoģija veselības izglītībā
 • Internās slimības (Vispārējā medicīna (dietoloģija, hematoloģija,Infekciju slimības un STS, Nervu slimības, Endokrinoloģija, NMP pulmonoloģija, Ādas slimības)
 • Ķirurģiskās slimības (Traumatoloģija, Acu slimības,LOR)
 • Bērnu slimības
 • Dzemdniecība un ginekoloģija
 • Katastrofu medicīna, civilā aizsardzība un militārā medicīna
 • Ārsta palīga rīcība NMP gadījumos
 • Psihiskās slimības
 • Rehabilitācija (Fizikālā terapija, Ārstnieciskā vingrošana, Sociālā pediatrija)
 • Pētniecība veselības aprūpē
 • Prakse
  • Mani vienmēr darbam iedvesmo tas, ka varu kādam palīdzēt, kādu izārstēt, atbalstīt, vai arī savā lektora darbā - iemācīt. Būt ārsta palīgam ir īpaša misija! Tas ir gan izaicinājumu, gan gandarījuma pilns darbs ar viscēlāko mērķi - sargāt cilvēka veselību un dzīvību.
   Ritvars Ziedonis
   Studiju programmas "Ārstniecība" direktors