Zinātniskās darbības attīstības projekts

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža izsludina iekšējās zinātniskās pētniecības projektu konkursu.

Konkursa mērķi:

 • sekmēt Koledžas akadēmiskā personāla un studentu iesaistīšanos zinātniskajās aktivitātēs, veicināt pieredzes iegūšanu saistībā ar pētniecību
 • veicināt jaunrades un pētniecības aktivitātes Koledžā
 • veicināt Koledžas aktivitāti un līdzdalību aktuālu veselības aprūpes problēmu risināšanā, sekmējot sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanos

Projekta maksimālais īstenošanas laiks: 24 mēneši.

Konkursa projekta pieteikuma iesniedzēji var pretendēt uz projekta finansējumu līdz 10 000 EUR.

Projekta iesniegšanas nosacījumi:

Konkursā ar pieteikumu var piedalīties gan individuāli, gan pētnieku grupa, kuras vadītājs ir Koledžas akadēmiskā personāla pārstāvis.

Projekta pieteikums elektroniskā formā jāiesniedz 1 eksemplārā (oriģināls) līdz 2024. gada 11. maijam pl.12.00 RSU Sarkanā Krusta medicīna koledžā (128.kab.), kā arī elektroniskā formātā jānosūta uz elektroniskā pasta adresi sanita.litina@rcmc.lv.

Pētniecības projekta prioritārie pētniecības virzieni saskaņā ar RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas attīstības stratēģiju 2021.-2027.gadam ir sekojoši:

 • prakses efektivitātes paaugstināšana studiju virzienā Veselības aprūpe, tai skaitā studējošo prasmju pilnveide preklīniski, simulētā klīniskajā vidē;
 • digitālā transformācija veselības aprūpē un nozares speciālistu digitālās kompetences;
 • digitālo veselības aprūpes risinājumu plašāka izmantošana veselības aprūpē,
 • E-veselība: iespējas un sadarbība pacienta labā;
 • jaunās tehnoloģijas un virtuālā vide pacientu aprūpē, tai skaitā mākslīgā intelekta izmantošana;
 • bioloģiskā novecošanās, ar to saistītās senioru veselības aprūpes problēmas un dzīves kvalitāte;
 • indivīdu ar īpašām vajadzībām veselības aprūpes problēmas;
 • vides ietekme un mijiedarbība veselības saglabāšanai dažādās vecuma grupās;
 • sabiedrības veselības veicināšana;
 • masiera darbība indivīda veselības un funkcionālā stāvokļa, kā arī ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanā;
 • ārsta palīga darbības izpēte primārajā, sekundārajā vai terciārajā veselības aprūpē;
 • ārsta palīga darbības izpēte neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā pirmsstacionāra posmā;
 • farmaceitiskā aprūpe un farmaceita asistenta loma;
 • starppdisciplināra sadarbība un komunikācija;
 • kaitējumu riska novēršana pacientam, drošība pacienta aprūpē un ārstēšanā.

Pretendents var iesniegt projekta pieteikumu arī kādā citā aktuālā pētniecības virzienā veselības jomā.

Svarīgi! Lai pretendētu uz Koledžas finansiālo atbalstu, sagatavotajā projekta pieteikumā ir jānorāda projekta ideja, tās īstenošanas plāns un izmaksu aprēķini.

Pieteikuma veidlapa un pielikumi:

Pētniecības projektu konkursa nolikums 

Projekta pieteikums (1. pielikums)

Projekta izdevumu plānojums, tāme (5.pielikums)

Konkursa norises kalendārs:

26. februāris – konkursa izsludināšana

28. marts – pētniecības projekta pieteikumu iesniegšana dalībai konkursā

5. aprīlis – pētniecības projektu pieteikumu izvērtēšanas I kārta

12. aprīlis – pētniecības projektu pieteikumu izvērtēšanas II kārta un rezultātu paziņošana

Papildu informācija: Sanita Litiņa, Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, J.Asara iela 5, Rīga, e-pasts sanita.litina@rcmc.lv

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Zinātniskās padomes priekšsēdētāju

Sanita Litiņa

Zinātniskās padomes priekšsēdētāja

+371 6727 5149