Tālākizglītība

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas Tālākizglītības nodaļa nodrošina profesionālās pilnveides programmu izstrādes koordinēšanu, apstiprināšanu un organizē to praktisko norisi.

 • Mērķauditorija: ārstniecības personas un citi interesenti
 • Izbraukumi: organizējam izbraukuma kursus grupām – pēc pieprasījuma
 • Realizējam Latvijas Māsu asociācijā apstiprinātās programmas (skatīt programmu sarakstu tuvākajā laikā un visi kursi)
 • Realizējam Izglītības kvalitātes Valsts dienestā licencētās tālākizglītības programmas:
 • "Pacienta veselības aprūpe mājās" profesionālās pilnveides izglītības programma – 160 stundas, programmas kods: 30P 721 01 1, Licences Nr. P-12652
 • "Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība" profesionālās pilnveides izglītības programma – 638 stundas, programmas kods: 30P 721 01 1, Licences Nr. P-14649
 • "Māsas darbība transfuzioloģijā" profesionālās pilnveides izglītības programma – 480 stundas, programmas kods: 30P 72300, Licences Nr. P-10021
 • "Māsas darbība onkoloģijā" profesionālās pilnveides izglītības programma – 480 stundas, programmas kods: 30P 72300, Licences Nr. P-10022
 • Aicinām iesaistīties profesionālās pilnveides programmu (kursu, semināru, lekciju) veidošanā un vadīšanā akadēmiskos mācībspēkus, nozaru speciālistus un profesionālo asociāciju pārstāvjus, kuri ar savu intelektu, zināšanām un bagāto pieredzi var palīdzēt nodrošināt jaunu zināšanu un iemaņu apguvi un profesionālo pilnveidi dažādās jomās

Lai mērķtiecīgi paplašinātu Tālākizglītības piedāvājumu – lūdzam aizpildīt: aptaujas anketu.

Tālākizglītības nodaļas uzdevumi un mērķi

Tālākizglītības nodaļas mērķis

 • Tālākizglītības nodaļas mērķis ir sekmēt ārstniecības personu, Koledžas mācībspēku un citu ieinteresēto personu profesionālo pilnveidi un kvalifikācijas celšanu.

Tālākizglītības nodaļas būtiskākie uzdevumi

 • Apzināt ārstniecības personu un Koledžas mācībspēku apmācību vajadzības
 • Koordinēt profesionālās pilnveides programmu izstrādi un apstiprināšanu vai licencēšanu
 • Informēt potenciālos klausītājus par Koledžas piedāvātajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem, konferencēm un tālākizglītības iespējām
 • Organizēt profesionālās pilnveides programmu norisi
 • Novērtēt klausītāju apmierinātību ar profesionālās pilnveides programmu
 • Sadarboties ar Koledžas absolventiem, citām Koledžas struktūrvienībām, Rīgas Stradiņa Universitāti, citām izglītības iestādēm, profesionālajām asociācijām, darba devējiem un sabiedriskajām organizācijām
 • Pēc pieprasījuma sniegt informāciju un pārskatus par nodaļas darbu, profesionālās pilnveides programmu klausītājiem un programmu norisi
 • Veikt citus ar tālākizglītības realizāciju saistītus uzdevumus
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Ligija Vucāne
  "Zināšanas ir manta un mācības šīs mantas atslēga" tā reiz teicis Reinis Kaudzīte. Ārstniecības personas statusa iegūšana ir jauns ceļš uz nepārtrauktu mācīšanos un izaugsmi visa darba mūža garumā. Būtiski, lai ar Koledžas tālākizglītības nodaļas sniegtajām "atslēgām" medicīnā strādājošie spētu bagātināties profesionālajā jomā.
  Ligija Vucāne
  Tālākizglītības metodiķe