ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

ESF projekts “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Veselības ministrija 2017.gada oktobrī uzsāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” Nr.9.2.6.0/17/I/001 (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis ir nodrošināt ārstniecības procesā iesaistītā personāla – ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personāla, farmaceitiskās aprūpes speciālistu un sociālā darba speciālistu kvalifikācijas uzlabošanu prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā.

Projekta ietvaros plānots īstenot apmācības atbilstoši izstrādātajam Cilvēkresursu apmācību plānam, kurā tiks noteiktas apmācību tēmas mērķauditorija, apmācību norises vietas, dalībnieku skaits. Cilvēkresursu apmācību plānu saskaņo Cilvēkresursu apmācību konsultatīvā darba grupa. Projekta ietvaros plānotas speciālistu apmācības vispārējo un profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidei, pārkvalifikācijas un papildspecialitātes iegūšanai, kā arī pieredzes apmaiņas pasākumi gan Latvijā, gan ārpus Latvijas.

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 31.decembrim

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums: 22 765 950 eiro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums -19 351 057 eiro un valsts budžeta finansējums - 3 414 893 eiro.

Projekta aktivitātes:

  • Projekts līdzfinansēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros.
  • 2018.gada 9.martā ir noslēdzies iepirkums VM 2017/32/ESF "Neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšana". 2018.gada 20.martā ir noslēgts līgums ar Piegādātāju apvienību - Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža par apmācībām neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšanai.
  • Projekta aktivitātes 2018.gada jūnijā

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Marnauza

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149