ESF projekts "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos" Nr. 8.5.1.0/16/I/001

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā "Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos"

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK)

Sadarbības partneri: Profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Vairāk par projektu LDDK mājas lapā https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/ 

Projekta ietvaros mācību prakses realizējuši 108 Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža audzēkņi – topošie māsu palīgi un zobārsta asistenti. Par prakses vietu audzēkņi visbiežāk izvēlējušies VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA”, SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" un SIA “Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas institūts”