Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

Kopš 2009.gada 1.septembra Koledžā tiek īstenots Eiropas Sociālā Fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.4. apakšaktivitātes "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" projekts "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" (Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4./08/IPIA/VIAA/001).

Projekta mērķis: uzlabot sākotnējās profesionālās izglītības programmu pievilcību sabiedrībā, lai palielinātu studējošo īpatsvaru, kas iegūst profesionālo izglītību un kvalifikāciju. Projekts stimulē profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo sekmes, nodarbību apmeklētību, dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs un pozitīvā tēla veidošanā.

Projekta ietvaros profesionālās izglītības iestādes audzēkņiem, kas apgūst māsas palīga kvalifikāciju, ir iespējas ik mēnesi saņemt mērķstipendiju no 14,23 līdz 28,46 EUR no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem.

Stipendiju piešķir, izvērtējot izglītojamā iepriekšējā mēneša sekmes, mācību procesa apmeklētību, dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika, kā arī ieguldījumu profesionālās izglītības iestādes pozitīvā tēla veidošanā.

Konsultatīvās padomes sēde 2014.gada 11.jūnijā

Informācija par 2014.gada 30.aprīļa reģionālo semināru

Saistītie dokumenti

Pārskats par 2014.gadu

Statistikas dati par 2013./2014.mācību gadu

Pārskats par periodu: 2013.gads

Pārskats par periodu: 2012.gada septembris – 2013.gada jūnijs

Pārskats par periodu: 2011.gada septembris – 2012.gada jūnijs

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149