RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas un dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus

Projekta nosaukums: RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas un dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus. Līguma Nr.KPFI-3/27.

Projekta mērķis: oglekļa dioksīda emisijas samazināšana. Projekts paredz divu ēku – RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas un Studentu dienesta viesnīcas – renovāciju atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņa samazinājumu.

Projekta pieejamais KPFI finansējums: LVL 355147.78

Projekta kopsavilkums: Ēku tehniskais stāvoklis atbilst energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu veikšanai. Ēku būvkonstrukciju siltuma caurlaidības koeficienti neatbilst spēkā esošajam normatīvam, kas aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 27. novembra noteikumiem Nr.495 ”Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika””.

Renovācijas komplekss J.Asara ielā 5 ietver sevī bēniņu pārseguma konstrukciju siltināšanu, veco koka logu nomaiņu ēkā. Īstenojot ieteikto energoefektivitātes kompleksu, iespējams ietaupīt ap 28% siltumenerģijas uz apkuri.

Prognozētā ekonomija tiks garantēta gadījumā, ja būvniecības darbi tiks veikti kvalitatīvi un konstrukciju siltumcaurlaidība atbildīs energoplānā prognozētajai. Ja savlaicīgi vai vispār netiks veikti ieteiktie pasākumi, turpināsies ēkas būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju nolietošanās un bojāšanās, kā arī netiks samazinātas izmaksas par enerģiju. Pieaugot siltumenerģijas tarifam, pieaugs maksājumi par siltumenerģiju.

Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā – 96,5 kWh/m2

Plānotais CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes rādītājs – 0,66 kgCO2/Ls

KPFI līdzfinansējuma rādītājs – 40%.

Renovācijas komplekss Hipokrāta ielā 3 ietver sevī norobežojošo konstrukciju siltināšanu, nenomainīto veco koka logu nomaiņu ēkā. Piedāvātais energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu komplekss dos iespēju samazināt šobrīd augstās apkures izmaksas un uzlabot iekštelpu mikroklimatu. Siltumizolācijas materiāla biezums tiek ieteikts, nodrošinot konstrukcijas siltumcaurlaidības koeficienta normatīvo vērtību, kuru nosaka LBN 002-01. Kā arī būtiska ir mehāniskās ventilācijas sistēmas izbūve ar vismaz 85% izvadītā siltuma atguvi (rekuperāciju). Īstenojot visu ieteikto energoefektivitātes kompleksu, iespējams ietaupīt ap 42% siltumenerģijas uz apkuri. Prognozētā ekonomija tiks garantēta gadījumā, ja būvniecības darbi tiks veikti kvalitatīvi un konstrukciju siltumcaurlaidība atbildīs energoplānā prognozētajai. Ja savlaicīgi vai vispār netiks veikti ieteiktie pasākumi, turpināsies ēkas būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju nolietošanās un bojāšanās, kā arī netiks samazinātas izmaksas par enerģiju. Pieaugot siltumenerģijas tarifam, pieaugs maksājumi par siltumenerģiju. Kāpņu telpās, pirmā un pēdēja stāva dzīvokļos nebūs iespējams uzturēt komforta prasībām atbilstošu telpu mikroklimatu un turpināsies norobežojošo konstrukciju bojāšanās mitruma iedarbībā.

Plānotais energoefektivitātes rādītājs – siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā – 57,6 kWh/m2.

Plānotais CO2 izmešu samazinājuma efektivitātes rādītājs – 0,50 kgCO2/Ls.

KPFI līdzfinansējuma rādītājs – 20%.

Projekta pārtraukums: Nepietiekamā finansējuma dēļ projekta ieviešanai pieprasīts pagarinājums līdz 2012.gada 1.decembrim.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149