Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma ĀRSTNIECĪBA (41721), kvalifikācija "Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs" (ESF+ projekta finansējums)

Eiropas Sociālā fonda Plus projekts Nr.4.1.2.6./1/24/I/001  
“Izglītības iespēju nodrošināšana ārstniecībā iesaistītajām personām”

Izglītības programmas veids

Īsā cikla profesionālā augstākā izglītība  

Izglītības programmas nosaukums

Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

Mērķauditorija

Ārsta palīgs

Izglītības programmas īstenošanas ilgums2 gadi (4 akadēmiskie semestri) 120 kredītpunkti
Izglītības programmas mācību norises vieta un laiksRīgas Stradiņa Universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Izglītības programmas mācību vadītājs/iStudiju programmas direktors Viktors Gorovenko (RSU SKMK)
Izglītības dokuments, kas apliecina īsā cikla profesionālās augstākās  izglītības programmas apgūšanuĪsā cikla profesionālās augstākās izglītības diploms ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”
Pieteikšanās kārtība un kontaktpersona/as

Pieteikšanās studijām  no 03.06.2024. – 26.07.2024.
RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas mājas lapa: https://rcmc.lv/studiju-programmas/pieteiksanas-studijam/
Mitto.me: https://www.mittoevents.com/preview/sarkana-krusta-medicinas-koledza/registracija

Pieteikšanās Neatliekamās medicīnas ārsta palīga programmai par ESF+ finansējumu

Izglītības programmas mērķisNodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas patstāvīgi sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību, diagnosticēt, ārstēt pacientu veselības un funkcionālos stāvokļus, veicināt sabiedrības veselību un  ar veselību saistītās indivīda dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos, ievērojot profesionālās ētikas normas un prasības.
Mācību programmas tēmasAnestezioloģija, reanimatoloģija un intensīvā terapija
Akūtas sirds un asinsvadu sistēmas patoloģijas
Akūtas elpošanas orgānu sistēmas patoloģijas
Akūtas infekcijas slimības un seksuāli transmisīvās slimības
Akūtas ķirurģiskas patoloģijas
Traumatiskie bojājumi
Neatliekamas uroģenitālās sistēmas patoloģija
Akūtas ginekoloģiskas un dzemdību patoloģijas
Akūtas neiroķirurģiskas, psihoneiroloģiskaspsihiatriskas un narkoloģiskas patoloģijas:
Pediatrija:
Katastrofu medicīnas un neatliekamās medicīniskās palīdzības darba organizācija
Diagnostisko metožu un manipulāciju lietošanas indikācijas, izpildes metodikas un prasme izvērtēt iegūtos datus:
Ārstniecisko metožu un manipulāciju lietošanas indikācijas,
kontrindikācijas, izpildes metodika un prasme izvērtēt iegūtos datus
Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā izmantojamie instrumenti un to komplekti
Neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā izmantojamās medicīniskās ierīces un līdzekļi
Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšanaKoledžas studiju virziena akreditācija (11.01.2023. – 12.01.2029.), kas dod tiesības koledžai izsniegt valsts atzītu augstākās izglītības diplomu par attiecīgajam studiju virzienam atbilstošas studiju programmas sekmīgu apguvi.

Kvalifikācija: neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

  • Studiju ilgums: 1 gads (ārsta palīgiem); 2 gadi (feldšeriem)
  • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
  • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: ārstniecības persona ar profesionālo vidējo (feldšera) vai pirmā īsā cikla profesionālo augstāko ārsta palīga izglītību
  • Studiju programmas akreditācija: līdz 12.01.2029.
  • Iegūstamais grāds un kvalifikācija: sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts īsā cikla profesionālās augstākās izglītības diploms un kvalifikācija “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”

 

Uzņemšanas nosacījumi studiju programmā “Ārstniecība”

Studiju virziena “Veselības aprūpe” pašvērtējuma ziņojums

 

Programmas apjoms ir 80 kredītpunkti (120ECTS)

  • Nozares studiju kursi – 36 KP (54 ECTS)
  • Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP (30 ECTS)
  • Prakse – 16 KP (24 ECTS)
  • Kvalifikācijas darbs – 8 KP (12 ECTS)

Kāpēc Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs?

Ko programma piedāvā?

 • Apgūt zināšanas un prasmes neatliekamās medicīnas ārsta palīga profesijā
 • Apgūt iemaņas un prasmes, sniegt neatliekamo palīdzību un darboties komandā kritiskās un neprognozējamās situācijās
 • Apgūt prasmes, apspriest praktiskus jautājumus ar vadību un kolēģiem, lai izvērtētu un analizētu veiktās darbības, pilnveidotu savu un kolēģu kompetenci rīcībai ārkārtas situācijās
 • Apgūt prasmes darboties ar informāciju tehnoloģijām e-vidē, tajā skaitā, prasmes darbā ar e-veselību
 • Patstāvīgi formulēt, dokumentēt un analizēt profesionālas problēmas
 • Integrēt dažādu jomu zināšanas un dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, jo veselības aprūpe ir pierādījumos balstīta

Ko apgūsi studijās?

 • Studiju procesā papildināsi teorētiskās zināšanas anatomijā, fizioloģijā, patoloģijā, medicīniskajā bioķīmijā, kā arī filozofijā, psiholoģijā, darba aizsardzībā, apgūsi digitālās prasmes un dispečeriju, svešvalodas
 • Padziļināti apgūsi propedeitiku, diagnostiskās metodes un radioloģiju, klīniskās procedūras neatliekamās medicīnas ārsta palīga praksē, prasmes rīcībai neatliekamās palīdzības situācijās ķirurģijā, internajās slimībās, pediatrijā, kā arī katastrofu un militāro medicīnu, civilo aizsardzību un farmakoloģiju

Par ko varu kļūt?

 • Par neatliekāmās medicīnas ārsta palīgu, kurš spēs nodrošināt neatliekamo medicīnisko palīdzību visu vecuma grupu pacientiem, kā arī, sniegt nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību katastrofu un dažādu krīžu situācijās

Studiju kursi

11. - 2. kurss
 • Medicīnas terminoloģija svešvalodās (angļu val., latīņu val.)
 • Psiholoģija un socioloģija
 • Citoloģija un ģenētika
 • Medicīnas bioķīmija un biofizika
 • Anatomija
 • Fizioloģija un vispārējā pataloģija
 • Mikrobioloģija un parazitoloģija
 • Higiēna
 • Klīniskās procedūras ārsta palīga praksē
 • Farmakoloģija
 • Pedagoģija un veselības izglītība
 • Uzņēmējdarbība (Ekonomika un uzņēmējdarbības pamati, profesionālā ētika, Grāmatvedība un lietvedība, Ārsta palīga darba juridiskie pamati, Projektu sagatavošana un vadība)
 • Informācijas tehnoloģijas un statistika
 • Izvēles kurss (Digitālās prasmes veselības aprūpē, Starpkultūru saskarsme, Psihosomātiskā medicīna)
 • Neatliekamās palīdzības situācijas (ķirurģijā, traumatoloģijā un mikroķirurģijā, oftalmoloģijā un LOR, uroloģijā, ginekoloģijā un dzemdniecībā)
 • Neatliekamās palīdzības situācijas internajās slimībās (kardioloģijā un pulmonoloģijā, elektrokardiogrāfija, neiroloģijā un endokrinoloģijā, nefroloģijā un infekciju slimībās)
 • Neatliekamās palīdzības situācijas pediatrijā
 • Darba organizācija NMP operatīvās vadības centrā (Dispečera darbs un digitālās prasmes operatīvās vadības centrā, Darba aizsardzība un darba tiesības, Vadības pamati un komandas darbs)
 • Prehospitālā neatliekamā palīdzība (Reanimatoloģija un intensīvā terapija, Toksikoloģija, Neatliekamās situācijas psihiatrijā un narkoloģijā)
 • Katastrofu, militārā un civilā aizsardzība
 • Pētniecība
 • Prakse
  • Ārsta palīga loma neatliekamajā medicīnā kļūst daudz nozīmīgāka, jo arvien biežāk nākas pildīt ārsta lomu un ir jāsaskaras ar smagi slimiem pacientiem. Nopietnas traumas, samaņas traucējumi, intoksikācija, šoka gadījumi – tā kļūst par neatliekamās medicīnas ārsta palīga ikdienu. Tas padara šo profesiju ļoti interesantu, bet vienlaikus uzliek uz neatliekamās medicīnas ārsta palīga pleciem ārkārtīgi lielu atbildības nastu un izaicinājumu tikt galā saviem spēkiem.
   Viktors Gorovenko
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Direktora Ināra Upmale
   Neatliekamās medicīnas studijās ir zināma līdzība ar sportista gatavošanos olimpiskajām spēlēm - ir nepieciešama tikai uzvara un zelta medaļa. Jāsaka, ka neatliekamās medicīnas ārsta palīga prasmju zelta medaļa nereti ir pacienta dzīvība. Un, lai to sasniegtu, ir nemitīgi jāpapildina savas zināšanas, jāapgūst jaunākās tehnoloģijas un metodes, un jāpilnveido sava kompetence sniegt savlaicīgu, pierādījumos balstītu un pacientā centrētu neatliekamo palīdzību dažādās situācijās un dažādām pacientu grupām.
   Ināra Upmale
   Direktore