Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas veselības aprūpes studiju programmu infrastruktūras modernizācija

2010.gada 17.maijā Valsts izglītības attīstības aģentūra, Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža un Rīgas Stradiņa universitāte noslēdza trīspusēju vienošanos par Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta īstenošanu. Vienošanās Nr. 2010/0118/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/015.

Lai studenti varētu kvalitatīvāk apgūt studiju programmas "Māszinības" un "Ārstniecība", koledža piedalījās Eiropas Reģionālā attīstības fonda apakšaktivitātē 3.1.2.1.1. "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā, nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem". Tika izstrādāts projekts "Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas veselības aprūpes studiju programmu infrastruktūras modernizācija".

Projekta vispārīgais mērķis: augstākās izglītības kvalitātes un pieejamības uzlabošana veselības aprūpē studējošajiem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem, kas nodrošinātu veiksmīgu profesionālu māsu un ārstu palīgu iekļaušanos un atbilstību mūsdienu darba tirgus prasībām.

Projekta specifiskais mērķis: Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitatīvai īstenošanai, konkurētspējas un veselības aprūpes speciālistu kvalitātes paaugstināšanai, būtiski uzlabojot mūsdienīgu zināšanu un kvalifikācijas ieguvi.

Projekta īstenošanas vieta: RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža, J.Asara ielā 5, Rīgā, LV – 1009.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2010. – 31.12.2011.

Projekta kopējais finansējums: LVL 545 430,00, no kuriem ERAF finansējums ir 85% jeb LVL 463615,00 un nacionālais līdzfinansējums Eiropas Savienības struktūrfondu projekta īstenošanai no valsts budžeta līdzekļiem ir 7,17% jeb LVL 39 108,00, un 7,83% apmērā jeb LVL 42 707,00 no RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas budžeta līdzekļiem

Projekta aktivitātes:

  • telpu renovācija un infrastruktūras pielāgošana
  • tehnoloģisko iekārtu, aprīkojuma un informācijas tehnoloģiju modernizēšana

Projekta rezultātā tika renovēta un modernizēta konferenču zāle, septiņas pirmsklīnikas laboratorijas un četras auditorijas, uzlabota ugunsdrošības sistēma, izveidots tehniskais komunikāciju kanāls, nomainīta elektroinstalācija, iegādāts kāpurķēžu pacēlājs un renovētas ārdurvis. Projekta rezultātā tika iegādāts moderns pirmsklīniku laboratoriju aprīkojums praktisko iemaņu apguvei, modernizēta e-bibliotēka. Renovācijas ietvaros tika ņemtas vērā personu ar funkcionāliem traucējumiem vajadzības.

Projekta īstenošanas gaita

Projekta aktivitātes 2010.gada 4.ceturksnī

Projekta aktivitātes 2011.gada 1.ceturksnī

Projekta aktivitātes 2011.gada 2.ceturksnī

Projekta aktivitātes 2011.gada 3.ceturksnī

Projekta aktivitātes 2011.gada 4.ceturksnī

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Litiņa

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149