RSU SKMK studenti uzsāk praksi vai darba gaitas veselības aprūpes iestādēs