RSU SKMK absolventu stāsti – Santa Sozinova (ārsta palīgs)