Distances līgums

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (turpmāk – Piegādātājs), reģ. Nr. 90000809720, juridiskā adrese: Jāņa Asara iela 5, Rīga, LV-1009, kā interneta vietnes: https://rcmc.lv (turpmāk - Vietne) īpašnieks un pārvaldītājs, no vienas puses, un Fiziska rīcībspējīga persona, kura piekļūst Vietnē izvietotajai informācijai un funkcionalitātei, vai citādi izmanto Vietnē esošo informāciju (turpmāk – Lietotājs) vai pakalpojumus (turpmāk - Pakalpojumi), no otras puses, vienojas par sekojošo (turpmāk – Līgums):

1. Pakalpojumu pasūtīšanas, piegādes un apmaksas vispārīgie noteikumi

1.1. Piegādātājs Vietnē piedāvā Pakalpojumus tikai par vienreizēju samaksu (bez regulāro maksājumu rakstura).
1.2. Lai iegādātos Pakalpojumus, Lietotājam ir saistoši turpmāk minētie noteikumi:

1.2.1. Pakalpojumu noformēšana un pirkšana (digitālā satura gadījumā, arī saņemšana) notiek, veicot tā apmaksu ar maksājuma karti vai internetbanku, ko iespējams veikt 24 stundas diennaktī;
1.2.2. Lietotājs Vietnē iepazīstas ar Pakalpojumu, tā aprakstu un cenu, kā arī pats izvēlas sev interesējošo Pakalpojumu saskaņā ar tā nosaukumu. Lietotājs veic klikšķi uz interesējošā Pakalpojuma nosaukuma, pēc kā Vietnē tiek piedāvāts Pakalpojuma sīkāks apraksts. Lietotājs pats novērtē konkrētā Pakalpojuma piemērotību savām vajadzībām;
1.2.3. ja Lietotājs vēlas iegādāties Pakalpojumu, viņam jāveic klikšķis uz komandas "Pievienot grozam", pēc kā Lietotājs var pabeigt izvēlētā Pakalpojuma iegādi;
1.2.4. ja Lietotājs vēlas iegādāties izvēlēto Pakalpojumu, jāklikšķina "Turpināt noformēt pirkumu". Interneta vietnē atveras pieteikuma forma "Pirkuma noformēšana", kurā jāaizpilda obligātie, bet pēc Lietotāja izvēles arī fakultatīvie datu lauki. Informācija par personas datu apstrādi iekļauta attiecībā uz iesniegtajiem personas datiem ir iekļauta Piegādātāja privātuma politikā;
1.2.5. pērkot jebkuru no Pakalpojumiem, Lietotājs izvēlas vienu no norādītajiem maksājuma veidiem: maksājumu par pārskaitījumu, maksājumu ar internetbanku vai maksājumu maksājuma karti. Apmaksu nevar veikt, kamēr Pasūtītājs neapstiprina, ka piekrīt šī Līguma noteikumiem (pēc šī Līguma izlasīšanas interneta vietnē, ieliekot atzīmi pie apliecinājuma "Esmu iepazinies un piekrītu Distances līgumam");
1.2.6. izvēloties apmaksas veidu "Bankas pārskaitījums", Piegādātājs nosūta Lietotājam uz Pakalpojuma pieteikumā formā norādīto e-pasta adresi rēķinu, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa, un kopā ar šo Līgumu veido kopīgos Līguma noteikumus, kas saistoši Lietotājam. Visu Pakalpojuma galīgā cena tiek norādīta pirms apmaksas veikšanas un tiek skaidri atspoguļota arī uz Lietotāja e-pasta adresi nosūtītājā rēķina datnē, un tā norēķinu veikšanas gadījumā netiek izmainīta;
1.2.7. rēķins par Pakalpojumiem tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Lai saņemtu Pakalpojumu, rēķina apmaksa Lietotājam jāveic pilnā apmērā rēķinā norādītajā datumā un kārtībā, norādot pārskaitījuma informācijas laukā rēķina numuru;
1.2.8. jebkura maksājuma pārtraukšanas gadījumā, apmaksas process jāsāk no jauna. Ja izvēloties apmaksas veidu "Bankas pārskaitījums", rēķins nav apmaksāts noteiktajā datumā vai rēķins ir apmaksāts daļēji, tad tas tiek anulēts un Pakalpojuma iegāde jāsāk no jauna. Ja rēķins tiks apmaksāts pēc tā anulēšanas, apmaksātās summas izmantošanai sazināsimies ar Lietotāju;
1.2.9. Veicot apmaksu caur internetbanku vai ar maksājuma karti, uz Lietotāja e-pasta adresi tiek automātiski nosūtīts rēķins, kurā būs iekļauta tā informācija, kas tika norādīta, aizpildot formu sadaļā "Pirkuma noformēšana";
1.2.10. Pakalpojumu cenas https://rcmc.lv ir norādītas EUR valūtā. Visas cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pakalpojums tiek nodrošināts par cenu, kas ir spēkā pasūtījuma izveidošanas laikā. Bankas nodeva var tikt piemērota atkarībā no Lietotāja izmantotās bankas;
1.2.11. Piegādātājs aktivizē Lietotāja iegādāto elektronisko pakalpojumu divu darba dienu laikā, kopš Piegādātājs ir saņēmis izstādītajam rēķinam atbilstošu apmaksu.

2. Piekrišana noteikumiem

2.1. Līgums tiek uzskatīts par noslēgtu brīdī, kad Lietotājs Vietnē ir izvēlējies Pakalpojumu un veicis tā apmaksu, atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
2.2. Apmeklējot Vietni, Lietotājs ir atbildīgs par jebkuru savu darbību Vietnē.
2.3. Lietotājs piekrīt norādīt Piegādātājam derīgu e-pasta adresi un patiesu jebkādu citu no Lietotāja pieprasīto informāciju.
2.4. Sniedzot informāciju par sevi, Lietotājs dod tiesības Piegādātājam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Lietotājs tieši vai netieši sniedzis Piegādātājam.
2.5. Lietotāja sniegtos personas datus izmantos tikai Piegādātājs un tā sadarbības partneri, kuri veic Vietnes administrēšanu un citus ar Piegādātāja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus. Piegādātājs apliecina, ka neatklās Lietotāja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.
2.6. Veicot Pakalpojuma pasūtījumu, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu, Līgumā ietvertie noteikumu Lietotājam ir zināmi un viņš tiem pilnībā piekrīt. Lietotājam nav tiesību pasūtīt Pakalpojumu (t. sk. lietot jebkādu Vietnes funkcionalitāti vai izvietoto informāciju) šajā Vietnē, ja viņš nav iepazinies ar šī Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.
2.7. Piegādātājam bez brīdinājuma un nepaskaidrojot ir tiesības ierobežot Lietotāja izmantojamos Vietnes pakalpojumus, ja Piegādātājs uzskata, ka Lietotājs, izmantojot Vietni, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, var kaitēt Piegādātājam, Vietnes darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

3. E-vides lietošanas noteikumi

3.1. Digitālā satura gadījumā, Piegādātāja pārvaldītajā mācību elektroniskajā vidē (turpmāk e-vide) Lietotājs ir fiziska persona. E-vidē izvietotajai informācijai, funkcionalitātei un  mācību saturam Lietotājs piekļūst izmantojot no Piegādātāja saņemtos identifikācijas datus (lietotāja vārdu un paroli), pēc Pakalpojuma pasūtījuma un identificējama saņemtā rēķina apmaksas.
3.2. Lietotājs nedrīkst nodot viņam piešķirtos lietotāja pieejas datus trešajām personām. Lietotājs piekrīt, ka e-vides lietotājs būs tikai un vienīgi viņš pats.
3.3. E-vidē iegūto informāciju Lietotājs nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem, to pavairot, kopēt, nodot, pārpublicēt vai pārdot trešajām personām.
3.4. Lietotājs apņemas e-vidē esošo informāciju un funkcionalitāti izmantot tikai un vienīgi tādiem mērķiem, kādus tos noteicis Piegādātājs.
3.5. Lietotājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar e-vides lietošanas noteikumiem.
3.6. Lietotājs pats ir atbildīgs par Vietnē esošā pakalpojuma (mācību kursa, testa) sekmīgu apgūšanu, Piegādātāja atbildība šī Pakalpojuma sniegšanā aprobežojas ar pienākumu nodrošināt informācijas pieejamību.
3.7. E-vidē ievietotās lekcijas Piegādātājam, izmantojot saņemtos identifikācijas datus, ir pieejamas sešus mēnešus no kursa sākuma (ja nav norādīts cits piekļuves termiņš). Pēc šī termiņa beigām Lietotājam pieeja ievietotajām lekcijām tiek pārtraukta.

4. Klātienes apmācību apmeklēšanas noteikumi

4.1. Piegādātājs, saņemot informāciju no dalībnieku pieteikuma formas, automātiski izsūta rēķinu uz Lietotāja norādīto e-pasta adresi. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta. Lai rezervētu vietu klātienes apmācībās, rēķina apmaksa jāveic pilnā apmērā tajā norādītajā termiņā un kārtībā, norādot pārskaitījuma informācijas laukā rēķina numuru.
4.2. Piegādātājs e-pasta sūtījuma formā sniedz Lietotājam informāciju par apmācību dalības vietas rezervāciju u. tml. jautājumiem. Piegādātāja apstiprinājums par dalībnieka pieteikuma formas saņemšanu uzskatāms tikai par apmācību dalības vietas rezervāciju. Dalības vieta Lietotājam tiek nodrošināta tikai pēc tam, kad Lietotājs ir veicis Pakalpojuma apmaksu pilnā apmērā saskaņā ar saņemto rēķinu. Piesakoties uz Pakalpojumu mazāk kā 48 stundas pirms Pakalpojuma sākuma (pēc Vietnē norādītā pieteikšanās termiņa beigām), Lietotāja dalība tiek akceptēta, ja Pakalpojuma norisē iespējams nodrošināt papildu vietu skaitu. Šādā gadījumā rēķina apmaksas nosacījumi tiek iekļauti rēķinā, kas veido daļu no šī Līguma noteikumiem, un Piegādātājs var piemērot līdz 15% augstāku dalības maksu, salīdzinot ar to Pakalpojuma cenu, kas norādīta Vietnē.
4.3. Ja Lietotājs neapmaksā rēķinu tajā paredzētajā termiņā bez brīdinājuma, rēķins tiek automātiski anulēts.
4.4. Ja Lietotājs, ne vēlāk kā 4 darba dienas pirms pasākuma sākuma datuma un laika ir brīdinājis Piegādātāju uz e-pasta adresi: kursi@rcmc.lv par to, ka neapmeklēs klātienes apmācības, Lietotājam ir tiesības izvēlēties: saņemt atpakaļ 100% no samaksātās Pakalpojuma cenas (ieskaitot PVN) vai pārcelt samaksāto Pakalpojuma maksu uz citu Pakalpojumu, šo informāciju norādot e-pastā. Atteikumā norādāms apmaksātā rēķina numurs.
4.5. Ja Lietotājs, ne vēlāk kā 48 stundas pirms Pakalpojuma norises sākuma laika ir brīdinājis Piegādātāju uz e-pasta adresi: kursi@rcmc.lv  par to, ka neapmeklēs Pakalpojuma norisi, Lietotājam ir tiesības izvēlēties: saņemt 80% no samaksātās Pakalpojuma cenas (ieskaitot PVN summu) atmaksu, vai pārcelt samaksāto Pakalpojuma maksu uz citu Pakalpojumu, šo informāciju norādot e-pastā. Atteikumā norādāms apmaksātā rēķina numurs.
4.6. Ja Lietotājs nav brīdinājis Piegādātāju par neierašanos uz Pakalpojuma norisi vismaz 48 stundas pirms Pakalpojuma sākuma datuma un laika, Piegādātājs atmaksā tikai 80% no Lietotāja samaksātās Pakalpojuma maksas, pārējo summu ieturot kā kompensāciju par iepriekš sagatavotajiem mācību materiāliem un citiem organizatoriskajiem izdevumiem.
4.7. Atmaksas veikšanu šī Līguma 4.4. un 45.punktā paredzētajā gadījumā var pieprasīt tikai tas Lietotājs, kurš ir veicis faktisko maksājumu par Pakalpojumu, nevis persona, kuras labā maksājums veikts. Noteikumi par dalības maksas atmaksu šī punkta ietvaros netiek piemēroti ārkārtas apstākļu gadījumā valstī, kad Pārdevējs uzsāk apmācību organizāciju un risina apmācību jautājumus pēc ārkārtas stāvokļa beigām.
4.8. Ja Piegādātājs pārceļ klātienes Pakalpojuma norises datumu un laiku, Lietotājs tiek par to savlaicīgi (ne vēlāk kā 48 stundas pirms) informēts, norādot uz iespēju izmantot šādu pašu Pakalpojumu citā datumā un laikā. Lietotājs var atteikties no klātienes Pakalpojuma izmantošanas citā datumā, saņemot atpakaļ veikto Pakalpojuma apmaksu.
4.9. Pakalpojums pret Lietotāju tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Lietotājs ir ieradies uz klātienes Pakalpojuma norisi, parakstījies par apmeklējumu, saņēmis mācību materiālus (ja tādi ir paredzēti) un saņēmis apliecinājumu par apmācību apmeklējumu.

5. Atteikuma tiesības

5.1. Lietotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas, ja Pakalpojums šo 14 (četrpadsmit) dienu laikā nav izmantots. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājam ir jāaizpilda rakstveida atteikums un jāiesniedz to elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot to uz Piegādātāja e-pastu: rsuskmk@rsu.lv, vai pašrocīgi parakstot papīra formātā un nosūtot to uz Piegādātāja juridisko adresi: Jāņa Asara 5, Rīga, LV-1009.
5.2. Atteikuma veidlapas paraugs pieejams šeit – https://likumi.lv/ta/id/266462-noteikumi-par-distances-ligumu. Termiņš ir ievērots, ja Lietotājs atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Piegādātājam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Lietotāja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
5.3. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no Līguma noslēgšanas dienas, t. i., ar brīdi, kad Lietotājs sadaļā "Pasūtījuma noformēšana" ir veicis Pakalpojuma pasūtījumu, noklikšķinot uz "Veikt pasūtījumu". Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Lietotājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.
5.4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājam jāinformē Piegādātājs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot Piegādātājam uz e-pastu: kursi@rcmc.lv aizpildītu Atteikuma veidlapu (skat. 5.2. punktu).
5.5. Atteikuma tiesības nav iespējams izmantot pēc likumā paredzētā termiņa notecēšanas, t. i., vairāk kā 14 (četrpadsmit) dienām, kā arī gadījumos, ja ir uzsākta Pakalpojuma sniegšana.
5.6. Samaksāto naudas summu par Pakalpojumu, izmantojot atteikuma tiesības, Lietotājs pilnā apmērā saņem atpakaļ 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma veidlapas saņemšanas. Atmaksa tiks veikta, izmantojot tādu pašu norēķinu veidu, kādu Lietotājs izmantoja sākotnējam darījumam, ja vien Lietotājs nav skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi.
5.7. Piegādātājs neatbild par Lietotāja iesniegto rekvizītu kļūdām vai neatbilstību Piegādātāja datiem un citai personai vai uz citu norēķinu kontu atmaksātā dalības maksa netiek vēlreiz atmaksāta uz pareizu Pasūtītāja norēķinu kontu.
5.8. Detalizēta informācija par kursa cenu, norises laiku, saturu un kārtību ir pieejama katra kursa aprakstā. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar šo informāciju pirms kursa izvēles. Piegādātājam nav pienākuma sniegt atmaksu Lietotājam par kvalitatīvu kursu tikai tāpēc, ka kursa saturs neatbilst Lietotāja subjektīvai izpratnei un gaidām par saturu, jo informācija par saturu bija savlaicīgi pieejama.
5.9. Piegādātājs, saņemot atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Lietotājam par tā saņemšanu, nosūtot paziņojumu uz Pasūtītāja atteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.
5.10. Lietotājs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā: http://www.ptac.gov.lv.

6. Pušu tiesības un pienākumi

6.1. Lietotājs apņemas:

6.1.1. Pirms katra pasūtījuma veikšanas iepazīties ar Vietnes Līguma noteikumiem, kā arī Privātuma un sīkdatņu politiku;
6.1.2. noformējot jebkuru Pakalpojuma pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par sevi, lai Piegādātājs varētu izpildīt Pakalpojumu pilnā apmērā un sagatavot rēķinu;
6.1.3. savlaicīgi apmaksāt Pakalpojumu saskaņā Rēķinā norādīto apmaksas termiņu un noteikumiem;
6.1.4. izmantot saņemtos mācību materiālus tikai personīgai lietošanai, nenodot tos trešajām personām, kā arī, neizmantot tos komerciālos nolūkos;
6.1.5. Pasūtītājam ir tiesības uz to, ka bankas pārskaitījuma gadījumā apmaksu viņas labā veic cita persona, taču apmaksas informācijas laukā jābūt iekļautai informācijai par rēķina numuru.

6.2. Lietotāja tiesības:

6.2.1. saņemt Pakalpojumu atbilstoši tā aprakstam un lietošanas nosacījumiem;
6.2.2. neskaidrību gadījumā vērsties pie Piegādātāja ar jautājumiem;
6.2.3. izmantot šajā Līgumā noteiktās Lietotāja iespējas.

6.3. Piegādātājs apņemas:

6.3.1. izpildīt Pakalpojumu un iesniegt Lietotājam informāciju, mācību materiālus vai digitālos materiālus, kas paredzēti izvēlētā Pakalpojuma saturā, saskaņā ar Pakalpojuma aprakstu;
6.3.2. sniegt pilnīgu informāciju par Pakalpojumu;
6.3.3. savlaicīgi informēt Lietotāju par Pakalpojuma pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja Pakalpojuma pasūtījuma izpildes laikā mainās Pakalpojuma izpildes termiņi vai Pakalpojuma sniegšanas vieta;
6.3.4. izskatīt Lietotāja pretenzijas par saņemto Pakalpojumu un sniegt Lietotājam rakstisku atbildi pēc būtības saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
6.3.5. ievērot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus personas datu aizsardzības jomā;
6.3.6. informēt Lietotāju par nākamajām Pakalpojuma iegādes un izmantošanas iespējam, ja Pakalpojuma lietotāju skaits ir ierobežots un Lietotājs nav ticis iekļauts šai Lietotāju skaitā.

6.4. Piegādātāja tiesības:

6.4.1. pēc Pakalpojuma pasūtījuma saņemšanas nepieciešamības gadījumā sazināties ar Lietotāju, lai precizētu Pakalpojuma pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Pakalpojumu vai pašu Lietotāju;
6.4.2. neuzsākt Pakalpojuma pasūtījuma izpildi un nesniegt iespēju izmantot Pakalpojumu Lietotājam, ja nav saņemta Pakalpojuma apmaksa;
6.4.3. mainīt Pakalpojuma sniegšanas datumu, laiku un vietu, iepriekš saskaņojot to ar Lietotāju;
6.4.4. pārtraukt iespēju iegādāties Pakalpojumu, ja Pakalpojuma lietotāju skaits ir ierobežots.
6.4.5. Piegādātājs patur intelektuālā īpašuma tiesības uz Pakalpojuma saturu (objektu). Jebkura intelektuālā īpašuma objekta izmantošana bez iepriekšējas atļaujas ir aizliegta (izņemot tiesību aktos atļauto lietojumu)

7. Pretenziju izskatīšanas kārtība

7.1 Pretenzijas Piegādātājam drīkst izteikt tikai tas Lietotājs, kurš ir veicis Pakalpojuma pasūtīšanu un pilnu apmaksu. Personas, kuras apmeklē Vietni, bet nav pieteikušās Pakalpojuma saņemšanai, var sniegt ierosinājumus Vietnes sadaļā "Kontakti" un "Sazinieties ar mums".
7.2. Ja Lietotājam ir pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, viņam jāvēršas pie Piegādātāja ar rakstveida iesniegumu, to nosūtot ierakstītā vēstulē uz Piegādātāja juridisko adresi vai e-pastu, pretenziju parakstot ar elektronisko parakstu.
7.3. Piegādātājs 10 (desmit) dienu laikā izskata saņemto pretenziju un gadījumā, ja Piegādātājs atzīst to par pamatotu, Piegādātājs 1 (viena) mēneša laikā no minētās pretenzijas saņemšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Lietotāja pretenzijā minētos iebildumus novērstu.
7.4. Piegādātājs atbild arī uz neparakstītu iesniegumu pēc būtības (piemēram, e-pasta formā vai telefoniski), taču šādā gadījumā netiek izsniegti personas dati, netiek noformēts pieteikums dalības maksas atmaksai, kā arī netiek realizētas atteikuma tiesības vai citi personīgi risināmi jautājumi.

8. Atbildība

8.1. Pusēm izmantojot elektronisko sakaru līdzekļus, Piegādātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Lietotājam elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Piegādātāja Pakalpojumu norisi, lietošanas traucējumu rezultātā (piemēram, interneta darbības traucējumi).
8.2. Piegādātājs nav atbildīgs par nosūtīto mācību materiālu vai digitālā satura nesaņemšanu laikā, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies Lietotāja sakaru, neatbilstošu iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t. sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Piegādātāja kontroles.
8.3. Piegādātājs negarantē Pakalpojuma atbilstību jebkādām Lietotāja subjektīvām vēlmēm vai izmantošanas mērķiem, kā arī neatbild par Lietotāja tiesību neatbilstošu izmantošanu.
8.4. Pakalpojuma saturs ir atbilstošs tā iegādes datumā. Piegādātājs neatbild par jau iegādātā un izmantotā satura atjaunošanu pēc Pakalpojuma iegādes vai sniegšanas, ja pēc Pakalpojuma iegādes ir grozīti saistošie normatīvie akti, kā rezultātā Pakalpojuma saturs daļēji vai pilnībā atšķirtos.
8.5. Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, kas radušies otrai Pusei vainīgās Puses ļaunprātības vai rupjas neuzmanības dēļ. Zaudējumu esamība jāpierāda Pusei, kura pieprasa tos atlīdzināt. Visos gadījumos Piegādātāja atbildība nepārsniedz Lietotāja samaksāto naudas summu konkrētā Pakalpojuma ietvaros.
8.6. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šī Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst, un par kuru iestāšanos Puses nav vainojamas.
8.7. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē u.tml.

9. Citi noteikumi

9.1. Piegādātājs patur tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt un papildināt Līguma nosacījumus, tos publicējot savā mājaslapā tiešsaistē. Lietotājam tiek piemērota tā Līguma redakcija, kas ir spēkā Pakalpojumu iegādes uzsākšanas brīdī.
9.2. Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses vadīsies no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.3. Uz šo Līgumu ir attiecināmi Ministru kabineta 20.05.2014. noteikumi Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu".
9.4. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šo Līgumu, tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams - tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9.5. Ja Piegādātājs atzīst Lietotāja iesniegto sūdzību par nepamatotu, savukārt Lietotājs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekrīt, vai arī Lietotāju neapmierina Piegādātāja piedāvātais risinājums, Lietotājam ir tiesības izmantot LR Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktās alternatīvās strīdu risināšanas iespējas vai arī vērsties pret Piegādātāju Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.6. Gadījumā, ja kāds no šī Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē pārējos šā Līguma noteikumus.

10. Pakalpojuma sniedzēja kontaktinformācija

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža
Reģistrācijas numurs: 90000809720
Konta nr.: LV15UNLA0050015070986
Juridiskā adrese: Jāņa Asara 5, Rīga, Latvija, LV-1009
Tālrunis: 26559109
E-pasts: rsuskmk@rsu.lv