Noslēdzies projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”

Noslēdzies projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas darba grupa 2019. gada pavasarī sāka darbu pie modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādes Veselības nozarē profesionālajās kvalifikācijās “Māsas palīgs”, “Zobārsta asistents” un “Zobu tehniķis”.

Valsts izglītības satura centra publiskais iepirkums “Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrāde”, identifikācijas Nr. VISC 2018/46 ir Eiropas Sociālā fonda ietvarā realizēts projekts 8.5.2.0/16/I/001 “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai”.

Modulāro profesionālās izglītības programmu izstrādes mērķis ir pārstrukturēt profesionālās izglītības saturu, ieviešot uz kompetencēm un sasniedzamajiem rezultātiem balstītas izglītības programmas un veicinot profesionālās izglītības elastīgu sasaisti ar aktuālajām darba tirgus prasībām konkrētajā tautsaimniecības nozarē un profesijā.

Projekta pirmajā posmā tika veikti modulārās programmas izstrādes sagatavošanas darbi (tika veikta dokumentu atlase, dokumentu satura analīze, tika noteikti sasniedzamie rezultāti). Otrajā posmā tika plānoti moduļi (tika analizēti sasniedzamie rezultāti un tie tika grupēti vienībās, tika izveidota veselības nozares vienību karte profesionālajām kvalifikācijām, kā arī tika izveidotas “Māsas palīga”, “Zobārsta asistenta” un “Zobu tehniķa” profesiju vienību kartes, piešķirot vienībām vērtību). Trešajā posmā atbilstoši māsas palīga, zobārsta asistenta un zobu tehniķa profesiju vienību kartēm tika izstrādāts moduļu saturs. Tika izveidots moduļu apraksts, noteikti atbilstoši sasniedzamie rezultāti, norādīti mācību avoti. Šā posma ietvaros tika izstrādāti mācību sasniegumu apguves līmeņu apraksti, noteikts satura apguvei ieteicamais metodiskais nodrošinājums un materiālie līdzekļi. Ceturtā posma laikā tika izstrādāta programma profesionālajām kvalifikācijām: “Māsas palīgs”, “Zobārsta asistents” un “Zobu tehniķis. Tika izveidota moduļu karte katrai profesionālajai kvalifikācijai.

Projekts noslēdzās 2020.gada jūlijā.