Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Ir sākusies pieteikšanās mācībām Profesionālās pilnveides izglītības programmā “Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā (n 62)”.

Programmas mērķauditorija -  Vispārējās aprūpes māsas

Izglītības programmas īstenošanas ilgums - 480 akadēmiskās stundas (144 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības, 336 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības (klīniskās mācības).

Izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

26.11.2022. – 27.05.2023.

Mācības (teorētiskās daļa) – sestdienās tiešsaistē ZOOM platformā, praktiskās mācības - klīniskajā vidē ārstniecības iestādēs.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem pilnveidot zināšanas un prasmes, kā arī apgūt jaunas kompetences psihiatrijas un narkoloģijas nozarē māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijai psihiatrijā un narkoloģijā nepieciešamā apjomā.

Reģistrācija noslēgusies. Paldies!

ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir uzsākusi  Profesionālās tālākizglītības programmas “Māszinības” ar kvalifikāciju  “MĀSAS PALĪGS” realizāciju ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Mācības ir uzsākušas 54 nodarbinātas personas, kas pārstāv visus Latvijas reģionus un ir nodarbināti dažādās jomās.

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

  • Latvijas pašvaldībām,
  • izglītības iestādēm,
  • Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pieejamais atbalsts

  • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
  • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
  • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
  • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Aicinām sekot aktuālai informācijai www.macibaspieaugusajiem.lv, ka arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos FacebookTwitter un Draugiem.

 Projekta īstenošanas pamats:
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

47992_12555019958648a69a6f341b606c44d1_1521225398

Ceturkšņa atjauninājums

Veiksmīgi turpinās profesionālās tālākizglītības programmas “Māszinības” ar kvalifikāciju “MĀSAS PALĪGS” realizācija ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros. Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Mācības veiksmīgi turpina 54 personas, kas nu jau 3 mēnešus apgūst vērtīgas teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas. Programmā iesaistītie mācās 3 grupās, no kurām 1 ir vakara grupa.

Sīkāka informācija

Iveta Dambe

Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas vadītāja

+371 26559109, +371 67271435