“Demences agrīna diagnostika, diferenciāldiagnostika un ārstēšana. Pacientu aprūpe“

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Ir sākusies pieteikšanās Neformālās izglītības programmā

“Demences agrīna diagnostika, diferenciāldiagnostika un ārstēšana. Pacientu aprūpe“

 Programmas mērķauditorija -  Ārsts, ārsta palīgs, māsa

 Izglītības programmas īstenošanas ilgums – 10 stundas

 Izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

ZOOM platforma

23.09.2023. plkst.9.00-17.30

30.09.2023. plkst.9.00-17.30

7.10.2023. plkst.9.00-17.30

 

Izglītības dokuments, kas apliecina neformālās izglītības programmas apgūšanu

Apliecība par neformālās izglītības programmas apguvi

Piešķirtais tālākizglītības punktu skaits –

Ārsts - 8 TIP; Ārsta palīgs, māsa – 10 TIP

 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis

Pilnveidot zināšanas par demences vispārēju raksturojumu, simptomiem un agrīnu diagnostiku, mūsdienīgas terapijas principiem stacionārā un ambulatorā praksē, kā arī sniegt zināšanas un attīstīt iemaņas darbā ar pacientiem ar demenci, iegūt specifiskās prasmes demences un ar to saistīto uzvedības izmaiņu atpazīšanā, demences pacientu aprūpē.

 

Mācību programmas tēmas

*Biežāk sastopamās demenču formas, etioloģija, patoģenēze, riska faktori, prognoze, klīniskā aina.

*Demenču farmakoloģiskā un nefarmakoloģiskā ārstēšana.

* Vispārējā psiholoģiskā novērtēšana.

* Kognitīvo spēju trenēšanas iespējas kognitīvo funkciju saglabāšanai un slimības attīstības palēnināšanai.

*Kognitīvi biheiviorālās terapijas pamata principi demences pacientu aprūpē.

*Psihosociālas intervences darbā ar demences pacientiem.

* Atbalsts demences pacientu aprūpētājiem.

 

Mācībām iespējams pieteikties, reģistrējoties: 

https://www.mittoevents.com/skmk-macibu-programma/registreties

Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.9.2.6.0/17/1/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana”

Ir sākusies pieteikšanās mācībām Profesionālās pilnveides izglītības programmā “Māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācija psihiatrijā un narkoloģijā (n 62)”.

Programmas mērķauditorija -  Vispārējās aprūpes māsas

Izglītības programmas īstenošanas ilgums - 480 akadēmiskās stundas (144 akadēmiskās stundas teorētiskās nodarbības, 336 akadēmiskās stundas praktiskās nodarbības (klīniskās mācības).

Izglītības programmas mācību norises vieta un laiks

26.11.2022. – 27.05.2023.

Mācības (teorētiskās daļa) – sestdienās tiešsaistē ZOOM platformā, praktiskās mācības - klīniskajā vidē ārstniecības iestādēs.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas mērķis

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem pilnveidot zināšanas un prasmes, kā arī apgūt jaunas kompetences psihiatrijas un narkoloģijas nozarē māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijai psihiatrijā un narkoloģijā nepieciešamā apjomā.

Reģistrācija noslēgusies. Paldies!

ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Sarkanā Krusta medicīnas koledža ir uzsākusi  Profesionālās tālākizglītības programmas “Māszinības” ar kvalifikāciju  “MĀSAS PALĪGS” realizāciju ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001  “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

Mācības ir uzsākušas 54 nodarbinātas personas, kas pārstāv visus Latvijas reģionus un ir nodarbināti dažādās jomās.

Projekta mērķis
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenotājs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 • Latvijas pašvaldībām,
 • izglītības iestādēm,
 • Nodarbinātības valsts aģentūru.

Projekta īstenošanas laiks
2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris

Projekta finansējuma avots
Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Pieejamais atbalsts

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem ar maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu

Aicinām sekot aktuālai informācijai www.macibaspieaugusajiem.lv, ka arī Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) sociālajos tīklos FacebookTwitter un Draugiem.

 Projekta īstenošanas pamats:
Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

9.01.2023.

Veiksmīgi turpinās profesionālās tālākizglītības programmas "Māszinības" ar kvalifikāciju "MĀSAS PALĪGS" realizācija ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros. Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. Mācības veiksmīgi turpina 54 personas, kas nu jau 3 mēnešus apgūst vērtīgas teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas. Programmā iesaistītie mācās 3 grupās, no kurām 1 ir vakara grupa.

25.04.2023.

Veiksmīgi turpinās profesionālās tālākizglītības programmas "Māszinības" ar kvalifikāciju "MĀSAS PALĪGS" realizācija ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" ietvaros.

Mācības veiksmīgi turpina 53 personas, kuras uzsāk Māsu palīga kvalifikācijas praksi. Prakses mērķis ir nostiprināt un pilnveidot māsas palīgam nepieciešamās prasmes aprūpes pamatprincipu nodrošināšanā, pacienta pamatvajadzību  nodrošināšanā visos aprūpes līmeņos un visu vecumgrupu pacientiem akūtos un hroniskos veselības stāvokļu gadījumos, higiēnas procedūru nodrošināšanā, pacienta tiesību un drošības pamatprincipu ievērošanā aprūpes procesa laikā, māsas palīga ikdienas higiēnas un pašaizsardzības noteikumu ievērošanā, profesionālās darbības vispārējo pamatprincipu īstenošanā.

Māsu palīga kvalifikācijas praksi īsteno vienā no 16 prakses vietām:

 • Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 • Bērnu Klīniskās universitātes slimnīca
 • SIA "Cilvēks"
 • Rīgas 1.slimnīca
 • Rīgas 2.slimnīca
 • Veselības Centrs Elite
 • Veselības centrs 4
 • VCA Pļavnieki
 • ER klīnika
 • Slimnīca "Ģintermuiža"
 • Vidzemes slimnīca
 • Ludzas medicīnas centrs
 • Liepājas reģionālā slimnīca
 • Jēkabpils reģionālā slimnīca
 • Ogres rajona slimnīca

Viens no māsu palīga prakses uzdevumiem ir attīstīt prasmes noteikt vitālos rādītājus dažāda vecuma pacientiem, tādēļ koledža nodrošina izglītojamajiem DBP-1358 asinsspiediena mērītājus.

Sīkāka informācija

Iveta Dambe

Tālākizglītības un profesionālās izglītības nodaļas vadītāja

+371 26559109, +371 67271435