Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma MĀSZINĪBAS (41 723), kvalifikācija "Māsa"

 • Kvalifikācija: māsa
 • Budžeta vietas: 80
 • Studiju maksa: 1400 EUR gadā
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 • Programmas studiju ilgums: 3 gadi
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Studiju programmas akreditācija: līdz 4.06.2019. (pamatojoties uz MK grozījumiem Augstskolu likumā, termiņš pagarināts līdz 31.12.2021).

  [Studiju virziena akreditācijas lapa]
 • Iegūstamais grāds un kvalifikācija: sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms un kvalifikācija “Māsa”, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
 • Tālākizglītības iespējas:
 • Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību programmā
 • Latvijas Universitātes Māszinību programmā

Uzņemšanas nosacījumi studiju programmā “Māszinības”

Studiju virziena “Veselības aprūpe” pašvērtējuma ziņojums

Kāpēc Māsa?

Ko programma piedāvā?

 • Apgūt zināšanas un prasmes strādāt māsas profesijā
 • Iegūt komunikācijas prasmes, attīstīt analītiskās un pētniecības iemaņas, kā arī profesionālās spējas pacientu veselības aprūpē
 • Iegūt prasmes un iemaņas patstāvīgi rīkoties dažādās situācijās darba vidē veselības aprūpes iestādēs, t.sk., attīstīsi prasmes sniegt neatliekamo palīdzību

Ko apgūšu studijās?

 • Studiju procesā apgūsi teorētiskās zināšanas anatomijā, fizioloģijā, patoloģijā, medicīniskā bioķīmijā, kā arī apgūsi filozofiju, psiholoģiju un svešvalodas
 • Padziļināti apgūsi zināšanas un prasmes klīniskajos un profesionālās specializācijas studiju priekšmetos. Te var minēt aprūpes filozofiju, sabiedrības veselības aprūpi, klīniskās procedūras māsu praksē, vispārējās un speciālās ķirurģijas un terapeitisko pacientu aprūpi, bērnu aprūpi un sociālo pediatriju, grūtnieču un ginekoloģisko pacientu aprūpi, neatliekamo medicīnisko palīdzību, pētniecību un pedagoģiju, jo māsa ne tikai sniedz veselības aprūpi pacientam, bet arī izglīto pacientus un viņu piederīgos veselības saglabāšanas jautājumos

Par ko varu kļūt?

Par māsu, kura varēs strādāt Latvijas un ārvalstu veselības un sociālās aprūpes iestādēs, privātklīnikās, ģimenes ārstu praksēs, pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās:
 • Māsa aprūpē pacientus un veic profilakses darbu, saskaņā ar ārsta norādījumiem vai noteiktajiem medicīniskās aprūpes standartiem
 • Slimnīcās māsas nodrošina pacientiem kvalificētu aprūpi un īsteno veselības aprūpes režīmu, ko pacientiem noteicis ārsts
 • Māsas vada un pārrauga māsu palīgu darbu
 • Strādājot ārstu privātpraksēs, māsa kārto pacientu dokumentāciju, organizē pacientu vizīšu (apmeklējumu) plānu, palīdz ārstam pacientu pieņemšanas laikā

Ko studēt tālāk?

 • Studijas iespējams turpināt Rīgas Stradiņa universitātes vai Latvijas Universitātes veselības aprūpes studiju virziena programmās
 • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Inga Odiņa
  Profesija Māsa sevī ietver ne tikai pacientu aprūpi un procedūru izpildi, bet arī savas misijas apzināšanos, žēlsirdību, bezgalīgu cilvēkmīlestību un strādīgumu. Māsas profesija - tā ir nepārtraukta izglītošanās, jaunu izaicinājumu pieņemšana un inovāciju ieviešana māsu praksē. Māsu praksi teicami raksturo māsu zinātnes pamatlicējas Florences Naitingeilas (Florence Nightingale) teiktais: "Es katru dienu nemitīgi mācos".
  Inga Odiņa
  Studiju programmas "Māszinības" direktore