Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma MĀSZINĪBAS (41 723), kvalifikācija "Māsa"

Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumos Nr.268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" (skatīt šeit) veiktajiem grozījumiem (skatīt šeit), kas stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī, 2021. gadā programmā "Māszinības" reflektanti netiek uzņemti.
 • Kvalifikācija: māsa
 • Valsts apmaksātas budžeta vietas: 72
 • Programmas studiju ilgums: 3 gadi
 • Studiju grafiks: pilna laika klātienes studijas dienas nodaļā
 • Nepieciešamā iepriekšējā izglītība: vidējā izglītība
 • Studiju programmas akreditācija: līdz 4.06.2019. (pamatojoties uz MK grozījumiem Augstskolu likumā, termiņš pagarināts līdz 30.06.2022).

  [Studiju virziena akreditācijas lapa]
 • Iegūstamais grāds un kvalifikācija: sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms un kvalifikācija “Māsa”, kas atbilst ceturtajam profesionālās kvalifikācijas līmenim
 • Tālākizglītības iespējas:
 • Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību programmā
 • Latvijas Universitātes Māszinību programmā

Uzņemšanas nosacījumi studiju programmā “Māszinības”

Studiju virziena “Veselības aprūpe” pašvērtējuma ziņojums

Kāpēc Māsa?

Ko programma piedāvā?

 • Apgūt zināšanas un prasmes strādāt māsas profesijā
 • Iegūt komunikācijas prasmes, attīstīt analītiskās un pētniecības iemaņas, kā arī profesionālās spējas pacientu veselības aprūpē
 • Iegūt prasmes un iemaņas patstāvīgi rīkoties dažādās situācijās darba vidē veselības aprūpes iestādēs, t.sk., attīstīsi prasmes sniegt neatliekamo palīdzību

Ko apgūšu studijās?

 • Studiju procesā apgūsi teorētiskās zināšanas anatomijā, fizioloģijā, patoloģijā, medicīniskā bioķīmijā, kā arī apgūsi filozofiju, psiholoģiju un svešvalodas
 • Padziļināti apgūsi zināšanas un prasmes klīniskajos un profesionālās specializācijas studiju priekšmetos. Te var minēt aprūpes filozofiju, sabiedrības veselības aprūpi, klīniskās procedūras māsu praksē, vispārējās un speciālās ķirurģijas un terapeitisko pacientu aprūpi, bērnu aprūpi un sociālo pediatriju, grūtnieču un ginekoloģisko pacientu aprūpi, neatliekamo medicīnisko palīdzību, pētniecību un pedagoģiju, jo māsa ne tikai sniedz veselības aprūpi pacientam, bet arī izglīto pacientus un viņu piederīgos veselības saglabāšanas jautājumos

Par ko varu kļūt?

Par māsu, kura varēs strādāt Latvijas un ārvalstu veselības un sociālās aprūpes iestādēs, privātklīnikās, ģimenes ārstu praksēs, pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās:
 • Māsa aprūpē pacientus un veic profilakses darbu, saskaņā ar ārsta norādījumiem vai noteiktajiem medicīniskās aprūpes standartiem
 • Slimnīcās māsas nodrošina pacientiem kvalificētu aprūpi un īsteno veselības aprūpes režīmu, ko pacientiem noteicis ārsts
 • Māsas vada un pārrauga māsu palīgu darbu
 • Strādājot ārstu privātpraksēs, māsa kārto pacientu dokumentāciju, organizē pacientu vizīšu (apmeklējumu) plānu, palīdz ārstam pacientu pieņemšanas laikā

Ko studēt tālāk?

 • Studijas iespējams turpināt Rīgas Stradiņa universitātes vai Latvijas Universitātes veselības aprūpes studiju virziena programmās

Studiju kursi

11. - 3. kurss
 • Aprūpes filozofija
 • Medicīnas terminoloģija angļu valodā
 • Latīņu valoda medicīnā
 • Sociālo zinātņu kurss
 • Uzņēmējdarbība
 • Dabaszinātnes (bioķīmija, biofizika)
 • Informācijas tehnoloģijas un statistika
 • Anatomija, citoloģija un ģenētika
 • Fizioloģija un vispārējā patoloģija
 • Mikrobioloģija ar parazitoloģiju, higiēna
 • Pacientu drošība
 • Klīniskās procedūras māsu praksē, radioloģija
 • Farmakoloģija
 • Profesionālās pilnveides kursi (Sarkanais Krusts kā organizācija un tās principi, Medicīnas vēsture, Stresa menedžments,Sports veselībai, Digitālās prasmes veselības aprūpē, Uztura bagātinātāji)
 • Vispārējās un speciālās ķirurģijas pacientu aprūpe (Vispārējās un speciālās ķirurģijas pacientu aprūpe, Onkoloģija, Traumatoloģija,Ausu, kakla, deguna slimības)
 • Vispārējās un speciālās medicīnas pacientu aprūpe (Internās slimības, Acu slimības, Fizikālā terapija, rehabilitācija, Hematoloģiskās slimības, Ādas un STS, Dietoloģija, Nervu slimības, Infekcijas slimības)
 • Pētniecība, pētniecība veselības aprūpē
 • Pediatrisko pacientu aprūpe, sociālā pediatrija
 • NMP, katastrofu medicīna un civilā aizsardzība
 • Grūtnieču un ginekoloģisko pacientu aprūpe
 • Sabiedrības veselība
 • Mentālā veselība un psihiatrisko pacientu aprūpe
 • Prakse