Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ĀRSTNIECĪBA (41 721), kvalifikācija "Ārsta palīgs"

 • Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību programmā
 • Latvijas Universitātes Māszinību programmā

 

*Maksu par studijām ir iespējams maksāt pa daļām, veicot maksājumu pa mēnešiem, semetriem vai gadu.

Uzņemšanas nosacījumi studiju programmā “Ārstniecība”

Studiju virziena “Veselības aprūpe” pašvērtējuma ziņojums

Informējam, ka Eiropas Savienībā studiju programmas "Ārstniecība" ietvaros izsniegtais augstākās izglītības diploms un kvalifikācija "Ārsta palīgs" netiek atzīts kā viena no reglamentētajām profesijām. Šīs profesijas atzīšana notiek pēc vispārējās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmas, kas nozīmē, ka, tā kā lielākajā daļā Eiropas Savienības dalībvalstu šāda profesija nepastāv, tad šī profesija var tikt atzīta tikai Latvijā.

Kāpēc ārsta palīgs?

Ko programma piedāvā?

 • Apgūt zināšanas un prasmes ārsta palīga profesijā
 • Apgūsi zināšanas par saslimšanu, traumu un patoloģisko stāvokļu etioloģiju, patoģenēzi, klīniku un diagnostiku
 • Varēsi apgūt prasmes un iemaņas, lai orientētos akūtās medicīniskās situācijās un noteiktu prioritātes, uzturētu pacienta dzīvības funkcijas un organizētu medicīnisko palīdzību dabas katastrofu gadījumos
 • Varēsi iegūt komunikācijas prasmes, attīstīt analītiskās un pētniecības iemaņas, jo medicīna ir pierādījumos balstīta

Ko apgūšu studijās?

 • Studiju procesā apgūsi teorētiskās zināšanas anatomijā, fizioloģijā, patoloģijā, medicīniskā bioķīmijā, kā arī filozofiju, psiholoģiju, svešvalodas, uzņēmējdarbību
 • Padziļināti apgūsi klīniskos un profesionālās specializācijas studiju priekšmetus (piemēram, klīniskās procedūras ārsta palīga praksē, internās slimības, ķirurģiskās slimības, ginekoloģiju un dzemdniecību, bērnu slimības, ārsta palīga rīcību NMP gadījumos, katastrofu medicīnu, civilo aizsardzību un militāro medicīnu)

Par ko varu kļūt?

Par ārsta palīgu un varēsi strādāt dažādās veselības aprūpes iestādēs – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, ģimenes ārstu praksēs, militārās medicīnas dienestos, privātklīnikās:
 • Ārsta palīgs ir atbildīgs par sabiedrības veselības saglabāšanu, veicināšanu, rehabilitāciju, diagnostiku, ārstēšanas norisi
 • Ārsta palīgs ir atbildīgs par pacienta un piederīgo izglītošanu veselības saglabāšanai un savas profesijas attīstību
 • Ārsta palīgs ir arī ģimenes ārsta prakses komandas loceklis

Ko studēt tālāk?

 • Papildināt zināšanas un iegūt neatliekamās medicīnas ārsta palīga vai ambulatorā dienesta ārsta palīga kvalifikāciju
 • Vari turpināt studijas Rīgas Stradiņa universitātē vai Latvijas Universitātē Veselības aprūpes studiju virziena programmās

Studiju kursi

11. - 3. kurss
 • Humanitārās zinātnes: filozofija, ētika
 • Medicīnas terminoloģija (angļu val., latīņu val.)
 • Socioloģija
 • Psiholoģija
 • Uzņēmējdarbība
 • Dabaszinātnes (Bioķīmija, biofizika)
 • Informācijas tehnoloģijas un statistika
 • Anatomija, citoloģija un ģenētika
 • Fizioloģija un vispārējā patoloģija
 • Mikrobioloģija ar parazitoloģiju, higiēna
 • Pacientu drošība
 • Klīniskās procedūras ārsta palīga praksē, geriatriska cilvēka aprūpe
 • Farmakoloģija
 • Propedeitika, radioloģija
 • Profesionālās pilnveides kurss (Sarkanais Krusts kā organizācija un tās principi, Medicīnas vēsture, Stresa menedžments)
 • Digitālās prasmes veselības aprūpē
 • Sports veselībai
 • Uztura bagātinātāji
 • Pedagoģija veselības izglītībā
 • Internās slimības (Vispārējā medicīna (dietoloģija, hematoloģija,Infekciju slimības un STS, Nervu slimības, Endokrinoloģija, NMP pulmonoloģija, Ādas slimības)
 • Ķirurģiskās slimības (Traumatoloģija, Acu slimības,LOR)
 • Bērnu slimības
 • Dzemdniecība un ginekoloģija
 • Katastrofu medicīna, civilā aizsardzība un militārā medicīna
 • Ārsta palīga rīcība NMP gadījumos
 • Psihiskās slimības
 • Rehabilitācija (Fizikālā terapija, Ārstnieciskā vingrošana, Sociālā pediatrija)
 • Pētniecība veselības aprūpē
 • Prakse
  • RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža - Komanda - Iveta Norko
   Ārsta palīgs jeb "mazais ārsts" galvenokārt atšķiras no māsas ar spēju un tiesībām strādāt patstāvīgi. Divi galvenie virzieni – NMPD un ambulatorais ārsta palīgs. Tieši tādēļ studiju procesā lielu uzmanību veltam klīniskajiem priekšmetiem. Darbs dinamisks, jāprot orientēties un risināt problēmas dažādās medicīnas disciplīnās, pretī iegūstot atalgojuma "pievienoto vērtību" – gandarījumu. Savukārt mēs cenšamies sniegt kvalitatīvu apmācības programmu, kas regulāri tiek pilnveidota un ko realizē lielisks pasniedzēju kolektīvs. Cilvēks, kurš izglābis citu cilvēku, glābj visu pasauli (sens teiciens).
   Iveta Norko
   Studiju programmas "Ārstniecība" direktore